2013. I-VI
 

A szászok története
Kapronczay Károly

Régen várt könyv került az érdeklődők kezébe, amelyben a szerző az erdélyi szászok történetét, kultúráját dolgozza fel. Annak a népnek története, amely közel kilencszáz éven át lakta Erdély vidékeit, akiknek gyönyörű városait mai is megcsodálhatja az Erdélybe zarándokló turista, csak éppen ma már nem élnek szászok ezen a tájon. A XX. század nagy tragédiáinak egyike, amikor a diktatúra kegyetlenségei miatt egy nép elmenekül, vagy éppen „kiárusítják” őket. Ez történt az erdélyi szászokkal, amikor az 1970-es évektől kezdve a román kommunista rendszer a nyugat-német kormány által adott „ellenérték” ellenében engedte őket kivándorolni. 2006-ban látott nyomdai napvilágot Cziráki Zsuzsanna Az erdélyi szászok története c. könyve, amely teljességre törekvő összefoglalása és igényes feldolgozása az erdélyi szászok történetének, irodalmának és kultúrájának. A könyv céljairól így szól a szerző bevezetőjében:A könyv, melyet kezében tart az Olvasó, a szászság csaknem kilencszáz éves erdélyi jelenlétének tömör foglalata. Létejöttében mindvégig vezérfonálként szolgált az a gondolat, hogy rövid, könnyen áttekinthető formában a magyar olvasó is elérhetővé váljon a Kárpát-medence e sajátos népcsoportjának története, figyelembe véve a régebbi és kortárs történettudomány e témában felmutatott eredményeit. Nem az volt a cél, hogy a bőségesen rendelkezésre álló forrásokból és feldolgozásokból megszerkesszük a szászság és lakóhelyük, Erdély újabb történetét. Sokkal inkább beszélhetünk egyfajta „válogatásról” abban az értelemben, hogy felvillantsuk a szászok, lakta vidéken tapasztalható történelmi változások legmeghatározóbb képeit. Természetesen mindez elképzelhetetlen a múlt szövevényes hálójának vizsgálata nélkül, hiszen a Magyar Királyság, majd 1920-tól a Románia által meghatározott állami keretek domináns tényezőkként hatottak az erdélyi szász közösség életére, hasonlóképpen az Európában lezajló történelmi változások is visszhangra találtak a szászok által lakott vidéken.”
A könyv az eseményeket szászok szemszögéből akarja láttatni, hiszen a román történetírás egészen más felfogást képvisel ebben a vonatkozásban. A „történelmi szerep” ilyen-olyan szemlélete sok népet sikerült szembe állítani, sikerült a szászokkal kapcsolatban is. A rendkívül szorgalmas, tehetséges és az eseményekhez alkalmazkodó nép teremtette meg Erdélyben a városi kultúrát, nemcsak elindította, hanem vezető szerepet játszott a polgárosodás folyamatában. Nemcsak a történelmi adatokat követve tárja fel korszakonként az erdélyi szászok történetét a szerző, hanem ezt teszi irodalmával, művészeti életével, építészetével, mindazzal a körrel, amit kultúrának nevezünk. E vonatkozásban talán legizgalmasabb a XIX. század, amikor Erdélyben iránymutató lett a szász szépirodalom, a szász sajtó, színházi világ, jeles művelői pedig a Kárpát-medence kultúrájának kimagasló egyéniségei lettek. A nyugat-európai, elsősorban német földről eredő műveltség és a kelet-európai, elsősorban az erdélyi viszonyokban gyökerező hagyományok sajátos egyvelege épül fel Szászföldön, amely az európai kultúra sokszínűségében is az összetartozást erősíti. Ez a kultúra hatott a magyarra és a románra is, hatásuk jól mérhető mindkét nép művelődésében. E vonatkozásban talán etalon, amit a szászok tettek, de ez európai szemlélet beépült az egyetemes kárpát-medencei polgárosodás folyamatába. A könyv elsősorban a magyar olvasóknak szól, remélve azt, hogy tisztáz néhány félreértést, az igazság nem ismeréséből fakadó előítéletet, a megrögzült „meggyőződést” és segít kilépni abból a nézetből, amely a „múlt szemlélését az „egy igazság” elve alapján dönti el. Talán e munka – reméli a szerző – segít a Közép-Kelet-Európa népeinek párbeszédére, a közös sorsközösség vállalására és a történelmi folyamatok félreértéseinek tisztázására. A könyvet szerző hasznos és szórakoztató olvasmánynak szánta, ami továbbgondolására késztet.
A könyv terjedelmi okai miatt a szászok történetének csak bő vázlatát adhatja, a megértés értelmében a szereplőket a korabeli feljegyzések tükrében állítja az olvasók elé. A szerző Cziráki Zsuzsanna az ifjabb történész nemzedék képviselője, aki kutatási témájának az erdélyi szászok történetét választotta. Kutatásait hazai, brassói és bécsi levéltárakban végzi.

(Cziráki Zsuzsanna: Az erdélyi szászok története. Erdélyi szász irodalomtörténet. Bp. Imedias Kiadó, 2006. 317 o.)


1. oldal

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969