2013. I-VI
 

Gazdaság az Oszmán Birodalomban
Tóth Imre

Balázs Judit könyve az Oszmán Birodalom koraújkori és újkori fejlődési rendellenességeit igyekszik számba venni, és a modernizációs folyamatoktól mind jobban eltávolodó török állam gazdasági kórképét felvázolni. A diagnózist olyan szerző tollából olvashatjuk, aki nem csupán az oszmán-török állam történetében jártas, hanem jól ismeri a mai Törökország problémáit, nyelvét, szokásait és kultúráját. A közgazdász professzor eddig is több tanulmányt és önálló könyvet jelentetett meg (elsősorban német nyelven) a birodalom illetve Törökország modernizációs problémáiról és az ottani sajátos tőkés fejlődés ellentmondásairól. E tárgyban született egyik legjelentősebb munkája Die Türkei: Das Phänomen des abhängigen Kapitalismus címmel jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában 1984-ben. Másik önálló kötete: Lessons of an Attempt at Stabilization: Turkey in the 1980s Trends in the World Economy. No.63. Budapest.1990.
Jelen könyv vélhetően egyfajta összegzése a szerző e tárgyban folytatott eddigi kutatásainak, egyben rövid összefoglalása a rendkívül gazdag, több évre visszatekintő publikációs tevékenységének. Utóbbit, azaz a kutató és témája közötti hosszan tartó, elmélyült kapcsolatot jelzi a copyright oldalon elhelyezett keltezés is: Berlin-Budapest-Kairó-Sopron. A helyszínek Balázs Judit kutatói és oktatási tevékenységének hosszú éveken át jellemző színhelyei.
Az Oszmán Birodalom történetének meghatározó szerepe van az európai és a magyar historiográfiában egyaránt. Amióta az európai államok első utazói és követei hazaküldték értesüléseiket a birodalomból, a kontinens nem szenvedett hiányt az onnan érkező híradásokban. Ezekből idővel óriási turkológiai, oszmanisztikai szakirodalmi bázis keletkezett Európa-szerte. Információínség inkább a másik, azaz a török oldalon jelentkezett. A páratlan gyorsasággal hatalmassá növekedett oszmánok erejük birtokában és friss birodalmi tudatuk által vezérelve alig fordítottak figyelmet a ruméliai határoktól nyugatra elterülő térségek behatóbb megismerésére. (A témával kapcsolatban lásd pl. Ágoston Gábor: Az oszmán és az európai diplomácia a kölcsönösség felé vezető úton. In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Főszerk. Hanák Péter, szerk. Nagy Mariann. Pécs, 1997. 83–99.) Talán éppen ennek a – nagyon is tudatos választásból eredő – tájékozódáshiánynak a következménye az a folyamat, amelyről voltaképpen Balázs Judit könyve is szól. A kötet tudniillik elsősorban egy szédületes tempóban növekvő állam – gazdasági és társadalmi – előrehaladásban való megtorpanásának és a középkor szintjén való megrekedésének okait analizálja és tárja fel olvasói előtt. Noha a történettudomány már egy sor kérdést tisztázott az oszmán állam hanyatlásának okait illetően, a folyamat interpretálását napjainkban is számos kérdőjel és vita kíséri. (Már önmagában az is kérdés, hogy a világhatalmi pozíció elvesztése egyenlő-e egyáltalán, vagy minden szempontból azonos-e a hanyatlással.) A bemutatandó kötet címe – alkotójának szakmájából, elsődleges kutatási területéből adódóan – elsősorban a visszaesés gazdasági okainak feltárását ígéri, s jóllehet a szerző a teljességre való törekvés jegyében igyekszik szélesíteni a vizsgálódás spektrumát, ökonómiai perspektívájú elemzését a mű egészén át konzekvensen végigvezeti.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969