2013. I-VI
 

A magyar Dante-kutatások helyzete az ezredfordulón
Kaposi Márton

A Verbum különszáma korántsem az egyedüli olyan kiadvány, amely összegzi a magyar dantisztikának ezredforduló körüli eredményeit. A tág értelemben felfogott ezredfordulón, amely mint különleges Dante-évforduló a hétszázadik, s a költő műveiben is kitüntetett hetes számot alapul véve hét év alatt (1996-tól 2002-ig) három folyóirat adott ki egy-egy Dante-számot, öt szerző publikált összesen hat Dante-könyvet, napvilágot látott Az új életnek egy újabb fordítása, s akkor még nem szóltunk a vegyes számokban megjelent többi folyóiratcikkről és a tananyag jellegű kiadványokról.
Hasonló tiszteletadásra jó négy évtizeddel ezelőtt, Dante születésének hétszázadik évfordulója idején került sor: akkor jelent meg először korszerű magyar fordításban, reprezentatív kötetbe gyűjtve Dante összes műve (1962), s munkásságát színvonalas tanulmánygyűjtemény mutatta be, a Kardos Tibor szerkesztette Dante a középkor és a reneszánsz között (1966), amelyben néhány olasz kutató mellett a magyar italianisztika legjobbjai írtak a nagy firenzei életművéről. A két, eredményekben gazdag időszak közötti legfontosabb eseménynek Bán Imre Dante-tanulmányok című tematikus kötetének megjelenése (1988), valamint Fülep Lajos legtöbb e témájú írásának posztumusz és egyben első kiadása (1974, 1995) tekinthető. A mostani, körülbelül tízkötetnyi anyagban nagyrészt már egy újabb kutatónemzedék dantológusai tesznek tanúbizonyságot szorgalmukról és hozzáértésükről.
Minthogy Dante életműve a világirodalom és az egyetemes emberi kultúra része, nem csupán szellemi örökségének ápolása nem maradhat egyetlen ország ügye, hanem érdemleges kutatása is csak világméretű együttműködéssel lehetséges. Hazánkban, noha Dantéra félezer év óta többször is odafigyeltek a magyar szellemi élet legjobbjai, említésre érdemes dantisztika mindössze kétszáz éve létezik. S bár voltak Dantét jól értő kutatóink (Péterfy Jenő, Szász Károly, Kaposi József, Fülep Lajos, Babits Mihály és még néhányan), a nemzetközileg elismert magyar Dante-szakértőknek (nem recepciótörténészeknek) tulajdonképpen ezután kell majd színre lépniük. Az utóbbi évek eredményeinek egy része már ennek az ígérete és megnyilvánulása.
A számbavételre érdemes, ezredfordulónk körüli publikációknak (csaknem másfél ezer oldalnak) körülbelül a kétharmada magyar szerző munkája. Írásaik természetesen nagyon különböznek egymástól, mind tematikailag, mind műfajilag. Az utóbbit illetően a bibliográfiától és a recenziótól a hosszabb-rövidebb cikkeken át a költőt bemutató tanulmánykötetig és a tematikus monográfiáig minden előfordul. Mindez elsősorban annak a témagazdagságnak a következménye, amelyre Dante szellemi sokoldalúsága ad lehetőséget, de természetesen kifejezi a magyar dantisztika eredményességét és bizonyos gyengeségeit is. A könyvek és a konferenciaanyagot közreadó Verbum-szám esetében a szerzők érdeklődésének eltéréseiből adódik a nagyon informatív változatosság, míg a Helikon és a Világosság különszámában (mindkettőt Kelemen János állította össze) a szintén értékes sokféleség abból is következik — s ez közvetett módon a magyar dantisztika gyengeségeire utal —, hogy e folyóiratok régebbi külföldi szerzők bizonyos cikkeit és könyvrészleteit is tartalmazzák, mert csak e lemaradás behozásával adható vázlatos áttekintés Dante értékelésének XX. századi történetéről. Az összeállítások így már nem csupán a dantológusok és az italianisták szűk szakmai köréhez szólnak, hanem a világirodalom és az európai kultúra iránt érdeklődőket is ellátják a megfelelő, de, sajnos, még nem közismert információkkal. A megjelent anyag tehát imponáló ugyan, de nem árt figyelembe venni, hogy itt — ahogyan Jánossy Ferenc közgazdász a háború utáni gazdasági csodáról kimutatta — egy „helyreállítási periódus” magas szintű, gazdag eredményeiről van szó, ezért esetünkben nem árt külön figyelemmel kísérni a jelenlegi magyar eredményeket.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969