2013. I-VI
 

Az integrált kreatív képességfejlesztés andragógiai kompetenciái
Gogl Aurélia

A változások által létrejött társadalmi és kulturális helyzetben azok az andragógiai programok segítenek bennünket eligazodni, amelyek az átalakulási folyamatok előkészítői. Jellemzőik, hogy az emberi erőforrás hasznosítását célzó, szélesebb perspektívákat átfogó integrált képességfejlesztési programok keretében valósíthatók meg.
E programrendszer célja, hogy a személyiségfejlődésen belül harmóniát alkosson, s az önfejlesztést aktivizálva egyensúlyra törekedjen. Ez olyan integrált kreatív képességfejlesztést jelent, amely a társadalmi és az individuális fejlődés szolgálatában áll, s egyik eredménye az alkotó személyiség, a másik pedig a produktív emberi erőforrás.
E képzési forma az oktatásrendszerhez illeszkedő lehetőségek bővítésével jővőre irányuló, a hagyományos értékek védelmén alapuló feladatsort valósít meg. A képességfejlesztő programok a magasabb műveltségi szint megalapozásával harmóniafenntartó és stabilizáló funkciók beteljesítői, ezzel egységes és perspektivikus társadalom alapjait jelentik, amely hozzájárul a szociális és emberi értékek kialakulásához.
E program az elkövetkezendő század harmóniavédő és mentális programjainak kulcsa, mivel a polgárság természetes igényeinek következménye, egyben a kreatív személyiségnek a társadalomban való teljes értékű részvételének feltétele; s lényege, hogy a személyiség hosszú távú pszichoszociológiai folyamatok során lesz a közösség értékeinek része.
Az integrált képességfejlesztő programok sajátosságai közé tartozik, hogy emberierőforrás-fejlesztő módszereivel a társadalmi változások előkészítője, a változó társadalmi folyamatok révén keletkezett hiányosságok pótlója, s a változások által keletkezett kulturális vákuum kiegyenlítője. Ezzel aktivizálja a felszínre kerülő hiányosságok kompenzációs funkcióit, s hangsúlyozza az érintkezési együttműködési formák és az innovációs attitűdök fejlesztési folyamatait. Alapvető jellegzetessége, hogy a kreatív képességek kialakításával, a műveltségi szint emelésével, az emberekkel való bánásmód érzékenyebbé fejlődésével hozzájárul a különböző kultúrák közötti szakadék áthidalásához és az autonóm személyiség kialakulásához. Ennek jegyében feladatrendszerének lényege, hogy a tudás alapú társadalom kialakítójává és egy egészségesebb társadalom működésének és fenntartásának megalapozójává váljék.
E programrendszerek integratív folyamataiban a különböző funkciók közötti egyensúlyt a szocializáció és a nevelés interdiszciplináris eszközei teremtik meg. Ez elsősorban a szocializálódást és a kreatív személyiség kialakulását szolgálja, de egyben a társadalom megújulási törekvése is, amely a közösségbe való integrálódás folyamatát hangsúlyozza. A képességek tudatos, rendszeres fejlesztésével ily módon a társadalom érdekében álló tevékenységet valósít meg, s az értékteremtő humán reprodukciós folyamatok társadalmi továbbfejlődését célozza. Az egyén szociális felemelkedésében és az individualizációs fejlődésben e kreatív képességek kialakulásának kiemelkedő a szerepe.
A felnőttképzés a maga igényes, széles rétegekre kiterjedő, nagy tömegeket átfogó komplex feladatrendszerével a tanulói társadalom mobilizálója. Integratív funkcióinak alapja, hogy emberierőforrás-fejlesztő programjaival hozzájárul a kreatív képességek fejlesztéséhez, a változó állapotok által létrejött társadalmi feszültségek feloldásához, a kiegyensúlyozottabb társadalmi légkör kialakításához, s funkcióival elősegíti az innovációs folyamatok továbbfejlődésének tendenciáit.
E kreatív programok több szempontból is megoldást jelentenek a rétegellentétek feloldására, mert átfogó területeken segítenek bennünket eligazodni a társadalomban, hozzájárulnak benső énünk megtalálásához, s a konszenzus létrehozását célozzák. A funkciók szociológiai, etikai szerepét emeli, hogy az emberek értékrendjét fejlesztve fokozza biztonságérzetünket, s lehetőséget teremt, hogy jobban kihasználhassuk adottságainkat.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969