2013. I-VI
 

A gondolkodás mesterei
Kapronczay Károly

Az Európai Unió új alkotmányának megszövegezése során éles vita bontakozott ki azzal kapcsolatban, vajon utaljanak-e a kereszténységre az európai szellemi örökség megnevezésekor. Sokan felháborodtak, s joggal mondták, hogy az európai keresztény kultúra az egyetemes tudás meghatározó része, de mellette meg kell említeni a zsidó, az iszlám és egyéb kultúrákat is. A vita nem kibékíthetetlen, csupán alkalmat teremt arra, hogy újból áttekintsük az európai kultúra alapjait, ezen belül a kereszténység jelentőségét kontinensünk és a világ műveltségében. A nagy forradalmak, az Európát és a világot átformáló új ideológiák újból és újból áttekintették az emberiség művelődésének folyamatát, értékeit, s ízlésüknek megfelelően alakították ki véleményüket, hogy majd később őket is ilyen kritikusan vizsgálják. Tény, hogy felkészültségüket, tudásukat és gondolkodásmódjukat maguk a kereszténység eszméjét, gondolatvilágát a legélesebb formában bírók is éppen abból a kultúrából merítették, amelyet „szét kívántak szedni”. Érdekes folyamat, bonyolult összefüggések rendszere, amelynek lassan könyvtárnyi irodalma van, mégsem tudunk eleget Európa szellemtörténetéről, mestereiről, nagy gondolkodóiról, s mindazokról, akik megalapozták azt, amit európai keresztény kultúrának nevezünk.
Antalóczy Zoltán is ezzel kapcsolatban teszi közzé gondolatait, tudván azt, hogy teljességre vagy tökéletességre nem törekedhet, hiszen évszázadok szellemi teljesítményét kellene megadott keretek között górcső alá helyezni, véleményt mondani és elemezni. Ez emberfeletti munka lenne, még ha csak egy adott korszak ilyen vonatkozásait tárná fel; így inkább lazább formában, gondolatfüzérek közreadásával kísérli meg nyomon követni, hogyan gondolkodtak az emberek a történelem során, miként látták a világot és értékeit a jeles gondolkodók, milyen hatással voltak kortársaikra és a későbbi idők embereire. Izgalmas kérdések és feladatok sorozata ez, amelyek részletes kifejtése könyvek sokaságát jelentené, nem beszélve arról, hogy egy ekkora terjedelmű mű összeállításához szakavatott kutatók százai kellenének.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969