2013. I-VI
 

Egy ferences szerzetes tragédiája
Máthé Zsuzsa

Két fő tényező azonban minden igyekezet és a szovjet vezetés minden támogatása ellenére útját állta a Kommunista Pártnak a hatalomért folytatott harcban. Egyrészt az 1945-ös novemberi választásokon abszolút többséget szerzett Független Kisgazda Párt, másrészt pedig az egyházak. Különösképp a katolikus egyház jelentett ellenállást, amelynek élén egy kérlelhetetlen, elveiből nem engedő hercegprímás állt Mindszenty József személyében. A kisgazdák a demokratikus szabadságjogok védelmezőjeként, az egyházak pedig szellemi és lelki befolyásuk miatt voltak ellenségei a társadalom feletti kizárólagos hatalom megszerzésére törekvő kommunista ideológiának.
E tanulmány „főszereplője”, Kiss Szaléz páter szerzetes-politikus személye megtestesítette mindazt, ami ellen harcoltak: a polgári demokráciát és a hitet. A „régi rend” szimbóluma, veszedelmes ellenfél, azaz eltávolítandó személy volt. A likvidálás eszköze pedig a „jól bevált” szovjet minta alapján, az 1945 utáni időszakban Magyarországon is meghonosodó koncepciós eljárás volt.
A kommunista hatalmi berendezkedés létrejöttében főszerepet játszottak a koncepciós perek, amelyek szinte mindegyikének a civil társadalom valamely szegmensének szétzúzása volt a célja. Tudatosan összemosták a köztörvényes bűncselekményeket a politikai vádakkal. A hatóságokat soha nem a valós történeti tényállás kiderítése érdekelte, hanem direkt politikai elvárásoknak akartak megfelelni. Ennek megfelelően konstruálták meg a legfelsőbb pártvezetés által kitervelt és a nyomozószervek által közvetített tényállást.
Sajnos a ferences páter elleni koncepciós per alapdokumentuma, a peranyag jelenleg nem áll a magyar kutatók rendelkezésére. Ennek oka, hogy a pert — a magyar eljárás megindulása után — a szovjet hadseregcsoport katonai bírósága előtt folytatták le. Így csak a kihallgatási jegyzőkönyvek és a visszaemlékezések állnak segítségünkre az események rekonstruálásakor. Alapos a feltevésünk azonban, hogy valamely orosz levéltárban lappanganak ezek az iratok. 1993 májusában ugyanis az Oroszországi Föderáció Legfőbb Ügyészsége rehabilitációs igazolást adott ki, így — a birodalmi adminisztráció alaposságát ismerve — nyoma kell hogy legyen e pernek.


Ki volt Kiss Szaléz páter? A ferences szerzetes életéről a gyöngyösi eseményekig egyik legfőbb forrásunk egykori magisztere, P. Király Kelemen kézirata. Az 1947-től Amerikában élő páter több mint húsz esztendőn át dolgozott a „szent életrajzon”, amely nem tudományos mű, mégis alapos anyaggyűjtés áll mögötte. (A kéziratot P. Füzér Julián küldte Detroitból a magyarországi ferenceseknek 1991 januárjában.)
Kiss Szaléz, eredeti nevén Kiss László 1904. július 27-én született egy szegedi cipészmester gyermekeként. Édesapját hamar elveszítette, de szűkös anyagi lehetőségei ellenére tanulni vágyott. A szegedi alsóvárosi templomban ismerkedett meg a ferences renddel, s itt hozta meg élete nagy döntését, hogy szerzetes lesz. Krupa Sándor, egykori teológustársa így emlékezett rá vissza: „Szent reformátor volt. Fanatikusan hitte, hogy rendünknek külön hivatása van e zűrzavaros világban… külsőleg-belsőleg rendszerető ember volt és született szónok.” Figyelemre méltó a tartományfőnök jellemzése is: „A túlfűtött ambíció bizonyos neme van Szalézban és túl erős a kriticizmusa.” Az bizonyos, hogy Kiss Szaléz erős egyéniség volt, aki végletes érzelmeket váltott ki környezetéből. Sokan rajongtak érte, de sokak számára kellemetlen lehetett mindig szókimondó, állandóan tettre kész, „izgága” természete. 1928-ban pappá szentelték, majd Pécsett tanított. Szeretett volna missziós tevékenységet végezni, de beteges alkata miatt erre nem volt lehetősége, s lemondóan jegyezte be naplójába: „Nyavalyás vagyok, hogyan mehetnék misszióba?” (1929-ben Budapestre utazott orvosi vizsgálatra, ahol általános gyengeséget, idegességet és szívgyengeséget állapítottak meg nála.)


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969