2013. I-VI
 

Széchenyi elit-ethosza
Rászlai Tibor

Pedig ez az elárvulás már 1841-ben tetten érhető. Mi ez az ok a legfőbb okok szövevényében? Nem pusztán filológiai, társadalomtörténeti vagy politikai, hanem az, hogy Széchenyi István gróf oly elittípust képvisel, amelynek ki kellett maradnia az 1840-es évekből, miután magvetését az 1830-as években elvégezte. Egy szociológiai elmélet, az elitelmélet vet itt fényt a múltra µ amely szerint egy ország társadalmában nem egyetlen „vezető réteg” van, hanem különböző elitcsoportok. Ezek egymástól többé-kevésbé eltérő jellegűek. Más és más élethelyzetűek, azaz más életfelfogást képviselnek, ám a vezetés igényén kívül közös vonásaik is vannak: elhivatottság és a kor felvetődő problémáira való visszahatás akarása: elitaktivizmus.
A XIX. században négyféle elit létezhetett, ám ezek körében valamiféle gazda- és kiváltképpen iparimunkás-elit az 1840-es években elképzelhetetlen. Ellenben volt főrendi és középosztálybeli elit. Mindkettő problémafelfogása sajátos, lévén helyzetük is más. S így nem érthetik meg egymást — röviden ez a probléma.
„A magyar erőtül pezsgő fiatal nép, mely csodálatos magasságra emelheti magát.” Nem hátra kell tehát nézni, hanem előre. „Nekünk nem fénylik a mult, ellenben más nemzeteknek nincs jövendőjük; kik szerencsésebbek?” Széchenyi e szavai jelzik: új gondolkodástípus jelent meg a magyar égbolton, teremtő hangulatú, optimista nemzeti aktivizmus, amely a „nem volt, hanem lesz” jelszavát harsogta bele a köztudatba. S itt rövid visszatekintés szükséges.
Az abszolutizmus, sőt a felvilágosodott autokrativizmus azt hirdette: a nép lényegében passzív tömeg, amely a vezetés által aktivizálódik, a vezető pedig: az állam. A nép nem más, mint az „alattvalók” halmaza. Évszázadokon át hitte ezt, s e századokon átívelő szilárd meggyőződés vált a modern állami bürokrácia megteremtőjévé. A történelmi tapasztalatokkal bíró dinasztiák µ miként a Habsburg is µ nagy értékű államfenntartó elitet tudtak kifejleszteni, azaz a bürokrácia színe-javát, amely rendben tartotta az alattvalók millióit, s bölcs tapasztalatok alapján képes volt keresztülvezetni a legkényesebb ügyek útvesztőin. Herdertől kezdve azonban másképp kezdtek gondolkodni a népről.
A francia forradalom és a Napóleon-féle idők káosza után új tömegszükségletek támadtak. A romantika korában más életfeladatokat láttak el, amelyekhez az államfenntartó elit felkészültsége, jogászi tudása és államkormányzó tapasztalata elégtelennek bizonyult. Az új kor önállóságot, autonóm népi szellemet követelt. Az új kor hite az, hogy a „tulajdonképpeni” teremtő erő a népszellem.
Ez a kor bennünket készületlenül talált µ a magyar ugaron szükséges kapavágásokra hirtelen volt szükség. Az aktivizmust hordozó „népszellem” jelszó gyorsan hitelre talált nálunk. Meg kellett mutatnunk — állami irányítás nélkül is —, hogy mire megyünk magunk; feltéve természetesen, hogy az állam védőszárnyain a „missziós vezetők” magasabbra vihetik követőiket, mintha csupán csak önmagukra hagyatkoznának.
Mivel Széchenyi nem látott maga körül magához hasonló eltökéltségű szellemet, megindult magányos útján, s ez arra vezetett, hogy mindenért önmagát hibáztatta. Tragédiájának egyik fő oka ez.
Csak azóta kezd a nagy Széchenyi-probléma kellő reliefet kapni, amióta felmerült a magyarság szellemi-kulturális berendezkedésének társadalmi arculata is. Közben rácsodálkozhatunk arra is, hogy a Metternich-kor nagy csendje aránylag mennyi szervezkedést engedett meg a nemzeti kultúra terén. Kialakult mindenekelőtt az új, nemzeti ideológia, s ezt klasszikusan formulázza az örökké vibráló Széchenyi is: magyarnak lenni az ember „Istentől nyert természeti sajátja”; „az emberi lény minden ereibe s lelke legbelsőbb rejtekibe szőtt természeti tulajdon”. A nemzetiességet „az önbecs megsemmisedése nélkül szinte oly lehetetlen kiirtani, mint bizonyos, hogy a szív kiszakíttatása után világunkon többé élni nem lehet”.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969