2013. I-VI
 

A horvátországi magyar kisebbség oktatásügye — különös tekintettel a zágrábi szórványban élő magyarokra
Ćurković-Major Franciska


(A horvátországi kisebbségi oktatás felépítése) A hatvanas években különféle hatások miatt kezdődött meg a magyar nyelvű iskolák válsága. Tanító- vagy tanulóhiányra hivatkozva a szülők beleegyezésével — sőt, sok esetben a kérésükre — felszámolták a magyar iskolák és tagozatok nagy részét. Akkoriban készült az eszéki Pedagógiai Intézet megbízásából egy felmérés, amely a helyzet okait vizsgálta, s a következőkben látta a válság fő okait: az összevont tagozatok gyengébb tanulmányi eredményei, a tanulók nem kielégítő horvátnyelv-tudása és az ennek következtében fellépő továbbtanulási nehézségek.
Ezek az okok azonban csak részben feleltek meg a valóságnak. A pedagógusok mindent megtettek a horvát nyelv elsajátítása érdekében, olyannyira, hogy a közepes képességű tanulók is eredményesen folytathatták tanulmányaikat. Az említettek mellett fontos tényező volt a beiskolázott tanulók létszámának csökkenése. Ennek a következők voltak az okai: a magyarság csekély természetes szaporulata; a fiatalok városba áramlása; kivándorlás; a vegyes házasságok növekvő száma (ugyanis az ilyen házasságból származó gyermekek nagy többsége nem járt magyar iskolába); a jugoszláv identitás térhódítása.
Mindezek ismeretében dolgozta ki a horvátországi magyar kisebbségi oktatás iskolahálózatának felépítését 1969-ben a szábor (a horvát parlament) határozata alapján az akkori Horvát Szocialista Köztársaság Oktatási és Művelődési Titkársága által kinevezett szakbizottság. Az iskolahálózatot lépcsőzetesség, fokozatosság jellemzi a következő módon:
µ magyar és két tannyelvű óvodák és óvodai csoportok;
µ magyar tannyelvű önálló, körzeti nyolcosztályos általános iskolák és a hozzájuk tartozó négyosztályos általános iskolák;
µ két tannyelvű nyolcosztályos általános iskolák, amelyekben az alsó tagozatokon magyar nyelven, a felső tagozatokon két nyelven folyik az oktatás;
µ horvát tannyelvű iskolák, amelyekben fakultációként megszervezik a magyar kisebbségi tanulók számára a magyar nyelv és kultúra oktatását (anyanyelvápolás);
µ két tannyelvű középiskolai osztályok (csoportok), amelyekben a tantárgyak egy részét magyarul, más részét horvátul tanítják;
µ anyanyelvápolás a horvát nyelvű középiskolába járó tanulók számára.
Az új iskolahálózat alapján lassan kialakult a magyar nyelvű oktatásnak az a működő rendszere, amely ma is érvényben van.
Az iskolahálózat azonban nem felelt meg és ma sem felel meg teljes mértékben a magyar nemzetiségű lakosság igényeinek. Ha figyelembe vesszük a horvátországi magyarság lélekszámát, akkor azt láthatjuk, hogy a dél-baranyai magyarok a horvátországi magyarságnak csak mintegy 40%-át teszik ki. Még ha a kelet-szlavóniai Kórógy és Szentlászló magyar nemzetiségű lakosságát is hozzászámítjuk, akkor is azt kell megállapítanunk, hogy a horvátországi magyar lakosok szórványban élő 45–50%-ának nem volt és ma sincs lehetőségük arra, hogy gyermeküket magyar nyelvű állami intézményben magyar nyelven taníttassák. A szórvány területen néhány éve kísérleteket tettek az anyanyelvápolás megszervezésére Szlavóniában (Légrádon, Zsdálán) és Splitben, de ez csak hellyel-közzel, ideig-óráig sikerült, s az intézményesítésre mindeddig nem volt lehetőség. Így az ott élők a magyar nyelv oktatásának még a legegyszerűbb formájába sem kapcsolódhattak be, kivéve Zágrábot, ahol sikerült megszervezni a két tannyelvű óvodát, a két tannyelvű általános iskola alsó tagozatait és az anyanyelv-ápolási tevékenységet is.
A tömbmagyarság oktatása a háborús események miatt teljesen szétzilálódott. Újjászervezése folyamatban van. A jövő fogja eldönteni, sikerül-e. Az 1989–90-es tanévben az elsőtől a nyolcadik osztályig magyar és két tannyelvű oktatásban 671, anyanyelvápolásban pedig 957 tanuló vett részt (összesen 1628). Az utóbbi néhány évben a tanulók létszáma hétszáz körül van; ez a háború előtti helyzethez hasonlítva több mint 50%-kal kevesebb.


<<előző 2. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969