2013. I-VI
 

Az egészségügyi felvilágosítástól az egészségfejlesztésig
Métneki János

Ezért olvastam örömmel és nagy érdeklődéssel Kapronczay Károlynak a Valóság 2001/5. számában megjelent A hazai egészségügyi felvilágosítás vázlata című cikkét, amely a reformkor és a kiegyezés utáni időszak törekvéseiről és kiemelkedő személyiségeiről részletesebben, míg az 1900-as évekről (a második világháborúig) inkább vázlatosan tájékoztat. Az utóbbi időszaknak ugyan ismeretesek egy-egy részletre kiterjedő közlései, például a Pollerman Artúr vezette Egészségügyi Reformiroda Propaganda Központjának működéséről vagy a Népegészségügyi Múzeum, 1928-tól Társadalomegészségügyi Intézet és Múzeum tevékenységéről. A korszak alaposabb, átfogóbb feldolgozása azonban még várat magára.
Az egészségügyi felvilágosítás 1945 és 1958 közötti tevékenységének megismerésére már több mód van, ám dokumentumainak részletesebb feltárása és feldolgozása még szintén előttünk álló feladat.
Az 1958-től napjainkig tartó időszakról elsősorban az Egészségügyi Felvilágosítási Központ évkönyvei és a szakcikkek alapján könnyebb volt történeti áttekintést összeállítani. Az anyag az egészségnevelés intézményi megalakulásának negyvenedik évfordulójára el is készült. E cikk ennek a munkának, valamint a Magyar Higiénikusok Társasága XXXII. Vándorgyűlésén elhangzott emlékelőadás szövegének az alapján íródott, ezért egyrészt helyenként óhatatlanul szubjektív hangvételű, másrészt az egészségnevelésnek elsősorban az intézeti tevékenységével kapcsolatos eseményei kerülnek előtérbe benne.


(1945-1950: az újrakezdés) Az 1945 utáni első esztendőkre az előző évtizedek szervezeti széttagoltsága, az egységes szempontok hiánya jellemző. Tizenhárom különböző szervezet, intézmény többnyire egymástól függetlenül próbálja a háború utáni súlyos közegészségügyi és járványügyi helyzetben a lakosságot, főleg higiénés felvilágosítással, védőoltásokra és különféle kampányokra mozgósítani. Különösen a megújhodott Magyar Vöröskereszt, valamint a falujáró orvosok járnak ebben az élen.
1948 őszén megkísérlik összehangolni a különböző egészségnevelési ténykedéseket. Az Országos Közegészségügyi Intézetben megalakul az egészségügyi propagandaosztály, ez azonban inkább csak névleges irányító szerv, s elsősorban az aktuális higiénés témákról készít és terjeszt propagandaanyagokat, kiadványokat.


(1951-1957: a centralizálás) Az ötvenes évek elején az általános centralizálási törekvéseknek megfelelően az egészségügyi felvilágosítás feladatkörét előbb a Népjóléti Minisztérium környezet-egészségügyi osztályának propagandacsoportja, majd az Egészségügyi Minisztérium Közegészségügyi Felügyeleti és Járványügyi Főosztályának egészségügyi felvilágosítási osztálya mint főhatóság veszi át. Ezzel az addigi, elsősorban társadalmi tevékenység mellett az egészségügyi felvilágosítás irányítása és szervezése az állami feladatok szintjére kerül.
A néhány fős minisztériumi osztály azonban területi szervek hiányában nem végez számottevő szervezési munkát. Főleg kiadványokat, plakátokat és filmeket készíttet, s kiállításokat rendez grafikai műhelye és fotólaborja révén. Emellett rádiós tanácsadással szolgál, s a területre kijárva filmvetítéssel és előadásokkal közvetlen operatív feladatokat lát el. Nagy jelentőségű annak az Andrássy úti székháznak a megszerzése, amelyben az intézet jelenleg is működik. Ebben és a tevékenység folyamatos kialakításának elősegítésében elévülhetetlen érdemei vannak Vilmon Gyula akkori minisztériumi főosztályvezetőnek, majd miniszterhelyettesnek, egyetemi tanárnak.
Elvileg a megalakuló Közegészségügyi-Járványügyi Állomások (Köjálok) az egészségügyi felvilágosítás területi gazdái, egyelőre azonban saját szervezetük kialakításával vannak elfoglalva. A területi tevékenység a társadalmi és tömegszervezetek munkája mellett továbbra is csak néhány elkötelezett és lelkes emberre korlátozódik, a körzeti orvos rendszeres népszerű egészségügyi előadási kötelezettsége csak papíron létezik.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969