2013. I-VI
 

Kortársunk, Prohászka Ottokár
Frenyó Zoltán

Egy évszázad távlatából

Az alábbiakban Prohászka Ottokárnak, „Magyarország apostolának és tanítómesterének” (Apostolus et praeceptor Hungariae) kívánunk emléket állítani azáltal, hogy maradandó életművéből olyan témakörökre irányítjuk a figyelmet, amelyek egyúttal a mai kor okulására és épülésére is szolgálhatnak. Ha számot vetünk egyrészt korunk eszmei és gyakorlati problémáival, másrészt azokkal a feladatokkal, amelyek Prohászka idejében a társadalom erkölcsi-szellemi megújítása terén a kereszténység előtt álltak, kiderül, hogy az egy évszázaddal ezelőtti és a mai nehézségek, továbbá a megoldásukra irányuló kívánalmak döbbenetes hasonlóságokat mutatnak. Ez teszi időszerűvé Prohászkát mint klasszikus szellemet, ez magyarázza a hasonló gondolkodók meg-megújuló érdeklődését és tiszteletét iránta, s ez indokolja az eszmei ellenfeleknek a Prohászka-életművel szemben tanúsított szívósan elutasító magatartását is. Egyszerre kívánjuk érzékeltetni Prohászka gondolatvilágának páratlan emelkedettségét, mindig a szentre, az értékekre, a lényegesre függesztett tekintetét, s egyúttal azt, amit ő „gyakorlati kereszténység”-ként emlegetett és sürgetett: a puszta elméleten túllépő, az eleven életet alakító, konkrét és hathatós fellépést, magatartást, állásfoglalást.


(Prohászka életpályája) Mielőtt műveiről és hatásáról néhány szót ejtenénk, tekintsük át röviden Prohászka életútjának főbb állomásait, azt a pályát, amelynek törekvéseiről így vallott naplójában: „Én az egyház hű fia vagyok, s nemcsak passzív lelkületű, hanem aktív természetű híve is akartam lenni. Komolyan vettem azt, hogy az egyháznak minden korban van hivatása a lelkek vezetésére, s hogy minden időben az »ad maiorem Dei gloriam« [Isten nagyobb dicsőségére] elvet főleg a lelkeknek Krisztushoz való vezetésében, a hit s szeretet uralma alá hajtásában kell érvényesíteni. Ezt a XIX. században is meg kell tenni; ezt nekünk kell megtennünk.”


A cikk további része a Valóság 2004/12. számában olvasható.


1. oldal

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969