2013. I-VI
 

Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában
Ábrahám Barna

A szocialista világrend bomlásával egy időben, a nyolcvanas években és különösen az 1989-es politikai változások hatására Magyarországon örvendetesen megnőtt az érdeklődés a közép-európai országok, illetve nemzetek iránt. Számos aktuálpolitikai és gazdasági elemzés jelent meg a sajtóban, s néhány összefoglaló munka is napvilágot látott a többpártrendszer kialakulásáról, az új alkotmányokról, a gazdaságok fejlődéséről vagy éppen stagnálásáról, azonban ezek az írások a korrekt tényközlésen nemigen jutottak túl, nem tudták megrajzolni a mélyebb folyamatokat, a politikai kultúra alakító tényezőit, a különböző társadalmi rétegek vagy éppen adott régiók és felekezetek választásainak mozgatórugóit. A történészek szintén több országtörténeti összefoglalót tettek közzé, ám ezek – már csak terjedelmi korlátaik miatt is – szintén csak országos vagy össznemzeti szinten tárgyalták az eseményeket. Az újabb szakirodalom sem tudta tehát érdemben meghaladni a vulgármarxista korszak monolit szemléletét, nem volt képes rámutatni a nemzeteken belül húzódó, sokszor mély történelmi gyökerű törésvonalakra.
Kötetünk célja az, hogy – hacsak vázlatosan is – a felszín alá pillantva próbáljon képet adni a tágabban értelmezett Közép-Európa nemzetté válási folyamatainak főbb csomópontjairól, másrészt e nemzeteknek az évszázadok során kialakult regionális megosztottságáról, lokális identitásairól és az országok politikai földrajzáról. Ha minden vonatkozásban nem kívántuk is vizsgálni, de nem hagyhattuk ki a kötetből a magyarságot sem, amelyről Közép-Európában leginkább elmondható, hogy millióinak kettős kötődés vagy kettős törésvonal jutott osztályrészül: kisebbségi sorban a magyarországi anyanemzethez és a többségi nemzethez fűződő viszony.
A kötet írásait négy fejezetre osztottuk.
Közép-Európa kulturális régiói. A nemzeteket, majd tájegységeket, csoportokat tárgyaló írások előtt három elméletibb jellegű tanulmány révén vázlatos, ám átfogó képet kívánunk nyújtani tágabb térségünkről. Berényi István írása az elmúlt negyedszázad szakirodalmának egybegyűjtésével próbálja megvilágítani a kulturális régió és a regionális tudat fogalmának és tartalmának változásait, Közép-Európa újrafelfedezését és vitatását. Tomka Miklós és Gereben Ferenc a szociológus objektivitásával méri fel a térség népeinek vallásosságát, továbbá a vallások, felekezetek és nemzeti identitások összefüggéseit foglalja össze.

A cikk további része a Valóság 2005/6. számában olvasható.


1. oldal

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969