2013. I-VI
 

Sociologia Einsteiniana
Bangó Jenő

Írásomban sok kérdést teszek fel, amelyekre nem tudom, illetve keresem a választ, abban a reményben, hogy akik olvassák, egyrészt újabb (jobb) kérdéseket tesznek fel, másrészt talán választ is adnak az én kérdéseimre. A kérdések feltevése során gondoltam Einstein mondására: „A fantázia fontosabb, mint a tudás, mert a tudás véges, behatárolt.” A szociológus fantáziálása egy alkalmazható társadalomformula keresése, s ebben, gondolom, Einstein inspirációkat nyújthat. Einstein hozzájárult a posztmodern és a posztnormális tudományszemlélet kibontakozásához, nemcsak a fizikában, hanem a szociológiában is. Ezt a kibontakozást Wolfgang Welschnél, Jean-François Lyotard-nál és Zygmunt Baumannál olvashatjuk napjainkban. Welsch abból indul ki, hogy nem létezik „abszolút heterogenitás” – valahol mindig fogunk találni közös vonatkozási pontokat vagy egy összekötő (verbindend) kontextust, mert a modern és a posztmodern közötti átmenet mezeje mind a heterogenitás, mind az összefonódás által fémjelezve van. Welsch fogalma a transzverzális értelemről a posztmodern tudományosság legerőteljesebb fogalmi újítása. Posztmodernizmusa szorosan kapcsolódik a pluralizmushoz, de elszakad a Lyotard-féle tendenciális izolacionizmustól,2 s intenzíven tematizálja a pluralitások összefonódásainak formáit a diszkurzusfajták közötti átmenetek koncepciójában. Míg Lyotard a diszkurzusformák áttekinthetetlen, nem redukálható többszörösségét betűzi ki, az egymás számára nem lefordítható beszédjátékokra (Sprachspiele) mutat rá, s azokat a radikálisan plurális leírásokkal konfrontálja, addig Welsch a posztmodern indifferencia és az életvilág érthetetlenséget favorizálja. Ezáltal Welsch erősen támaszkodik az univerzálisan kifejtett diszkurzusetika habermasi fogalmára. Az átmenet a posztmodern szociológiába az ő esetében azáltal megy végbe, hogy hivatkozik Bauman tanulmányaira és írásaira.
Először Einstein és Niklas Luhmann összehasonlításával foglalkozom, idézve a szociológiaelmélet fejlődéseinek főbb vonulatait, majd a relativitáselmélet közismert formulájának egyik lehetséges szociológiaátértelmezését próbálom megvilágítani. A formulakeresésben Wilhelm Ostwald elfelejtett boldogságformuláját idézem Ludwig Boltzmann kritikájával, majd az érzelmek szociológiáját boncolgatom. A fény, az anyag és az energia összefüggéseivel, a biofotonika újabb kutatási eredményeinek felemlítésével egy, a szociológiában még ismeretlen területre lépek. Ezután kísérletet teszek a tér fogalmának a modern fizika és a rendszerelméleti szociológia fényében a szociális téridőre való kivetítésére. A kommunikáció és a nyelv kérdése mint a közlés és a megértés relativizálása jelenti a következő lépést. Végül egy – valóban csak a fantázia szüleményeként –, az Einstein által keresett (és meg nem talált) világformulát próbálom, Luhmann szociológiai rendszerelméletére is hivatkozva, világtársadalom-formulává átfordítani. Ebben a részben a speciális relativitásformula második lehetséges, elképzelhető szociológiai értelmezése áll fejtegetéseim végső kicsengéseként. Utóiratként a relativizmus diktatúrájának és a transzcendenciának szentelek néhány mondatot.
Figyelemre méltó Klaus Fischer alábbi gondolata, s ezt szeretném néhány kérdőmondattal körüljárni. „Az einsteni gondolkozás nemcsak a fizikát változtatta meg, hanem kisugárzott a filozófiába, a politikába, az irodalomba, a művészetbe és még a pedagógiába és a szociológiába is.”3 A több száz, Einsteint magyarázó könyv között nem találunk olyat, amely Einsteinnel, a szociológussal foglalkozna. Vajon gondolatai valóban megváltoztatták a szociológiát? E helyütt mindenki elsősorban a relativitáselméletre gondol, s jogosan. Létezik-e szociológiai relativitás? Lehet-e, kell-e a modern szociológiát einsteinizálni, s milyen hasznunk származhat ebből? Ha Einstein megváltoztatta a világképünket, vajon megváltoztatta-e ezzel a társadalomképünket is?


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969