2013. I-VI
 

Keresztények a XX. században: Robert Schumann, Európa atyja
Kapronczay Károly

Az Új Ember Kiadó jelentette meg Fejérdy Gergely fordításában René Lejeune: Politi-ka és életszentség, Robert Schumann, Európa atyja címet viselő művét, amely a Keresztények a XX. században sorozat legújabb kötete.
Robert Schumann “kétarcú politikus” volt: a francia politikai életben sok tisztséget vi-selt (képviselő, külügy-, pénzügy-, igazságügyi miniszter, majd miniszterelnök), a német-francia megbékélés kezdeményezője és formálója, de túllépve a nemzeti politika keretein ő kezdeményezte az Európai Unió létrehozását, amit akkor még nem ezen a néven szerveztek meg. “Európa atyja” mindenekelőtt mélyen hívő ember volt, és ez alapvetően meghatározta politikai szemléletét, magatartását, és a közélet képviselőihez való viszonyát. Éppen ezért a most megjelentetett könyv nem csupán egy elkötelezett politikus életútjával, a nemzeti és nemzetközi politikai életben betöltött szerepével foglalkozik, hanem egy lelki beállítottságú embert is bemutat az olvasónak.
Schumann 1886-ban született Luxemburgban, mint német állampolgár, de édesapja után a későbbiekben lotaringiainak vallotta magát. Német egyetemeken jogtudományt, filozó-fiát tanult, jeles ügyvéddé válva az első világháború idején bevonult katonának, de fegyveres szolgálatot nem teljesített. Az első világháború után Metz püspökének unszolására vállalt közéleti szerepet, és Metz városának képviselőjeként 1919-től negyven éven át a francia nem-zetgyűlés képviselőjeként tevékenykedett. 1940-ben a francia politikusok közül elsőként tar-tóztatta le a Gestapo.
1947-ben Franciaország pénzügyminisztere, majd miniszterelnöke lett, 1948-tól kül-ügyminiszter, 1955-től igazságügy-miniszter. E rövid áttekintés sokoldalúságát, felkészültsé-gét és elismertségét bizonyítja, bár azokban az években mások is hasonló karrierrel büszkél-kedhettek. Kortársairól legfeljebb történelmi feldolgozásokban emlékeznek meg, nevük “el-kopott” az idő múlásával, Robert Schumannról azonban nem így szólnak a krónikások. Kül-ügyminiszterként – öt évvel a második világháború után – hozta nyilvánosságra a XX.század legmerészebb tervét, a német-francia megbékélésen nyugvó, lépésről-lépesre megvalósítható, európai integrációról szóló elgondolását. Ez a terv első állomásként gazdasági együttműkö-dést ajánlott, amit a környező államok bővíthetnek, legfőbb célja a béke és a nemzetek közötti együttműködés hosszú távú megteremtése volt. Az 1950. május 9-i Schumann-nyilatkozat rendkívüli bátorságról, hitről, bölcs előrelátásról tett tanúságot. A hidegháború feszültségek-kel teli korszakában nem csak egy szűk körű, nyugat-európai gazdasági közösségről álmodott, hanem az öreg kontinens földrajzi, politikai és szellemi értékeit is összefogó, mélyebb és tá-gabb egységéről.
Schumann mindenütt és mindenféle körülmények között gyakorolta vallását, keresz-tény hite és szemlélete határozta meg cselekedeteit, ez tükröződik döntéseiben is. Életútjával példát mutatott arra, hogy bármely hivatást gyakorolva, akár politikusként is lehet keresztény hittel élni, és az összhangot a legkülönbözőbb területeken, még ellenséges nemzetek között is meg lehet teremteni. Schumann közjót szolgáló szemléletének különös aktualitása van napja-inkban, amikor egyre inkább a széthúzás jellemző az általa megálmodott egységes Európában. Nem ő az egyetlen politikus, akinek boldoggá avatási eljárása megindult a Vatikánban, az indítványozás alapja, hogy mély vallásosságot sugárzó egyénisége elkötelezettséggel és lelki-séggel párosult.
A könyvet René Lejeune, a metzi Szent Benedek Intézet elnöke, a Robert Schumann boldoggá avatását kezdeményező intézmény vezetője állította össze. Lejeune egyébként a háború után Schumann közeli munkatársa volt, később pedig több oktatási intézmény igazga-tójaként jeles szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Robert Schumannról napjainkban számos életművét és politikai pályafutását bemutató kötet jelent meg, Lejeune munkája azért tűnik ki ezek sorából, mert egyszerre mutatja be az embert, a politikust, a hitét megvalló egyéniséget, és közben megtartja az arányokat, és valóban kiváló, olvasmányos munkát ad az érdeklődők kezébe.
(Lejeune, René: Politikus és életszentség. Robert Schumann, Európa atyja. Budapest, Új Ember Kiadó, 2006. 254 l. - Keresztények a XX. században.)


1. oldal

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969