2013. I-VI
 

Két könyv 1956-ról és a megtorlásról
Kapronczay Károly

Az 1956. októberi magyar forradalom 50. évfordulója alkalmat nyújtott a visszaemlé-kezések, a megemlékezések sorozatának, amely nemcsak az áttekintést segítette, de a hiányzó ismeretek és információk pótlására is lehetőséget adott. 1956-ról több mint három évtizedig igaz szóval nem lehetett emlékezni, hiszen az ellenforradalommá leminősített események va-lós okait, történéseit nem lehetett feltárni, illetve csak a hatalom ízlése, vagyis érdekei szerint szabadott kommentálni. A rendszerváltozás előtti két esztendő elemi erővel irányította a kuta-tók és a közvélemény figyelmét a háború utáni évtizedek un. „fehér foltjai” felé. Ezek élén 1956 állt: az illegális szamizdat kiadványok többsége ezzel foglalkozott. A magánszemélyek-nél titokban őrzött dokumentumok közlése mellett virágkorát élte a visszaemlékezés műfaja, a memoárok közül kimagaslottak a súlyos büntetést elszenvedettek nyilvánosságra hozott írásai. Ekkor már körvonalazódott egy történész-kör, amelynek tagjai a szórványosan megtalálható forrásokból merítve adataikat alkották meg első elemző feldolgozásaikat. Már ekkor alapvető követelésként jelentkezett az un. titkos levéltárak megnyitásának igénye, a kutatás szabadsá-gának biztosítása. Mindezt természetesen a működő hatalom megtagadta, az 1956-tal foglal-kozó illegális – mindamellett sokszor már legálisan terjesztett – kiadványokat elkobozta, a kiadókat, a szerzőket, a terjesztőket igyekeztek megfélemlíteni.
A levéltárak, a titkos irattárak megnyitása a kutatások számára igen hosszú folyamat volt, a rendszerváltoztatás után is le kellett bontani a kutatás szabadságát akadályozó „titkosí-tási” rendeletek falait. Éppen ezért, bár 1956 ma már nem tabutéma, mégis alapos, és széles területekre kiterjedő kutatómunkát igényel. Örvendetes tény, hogy majdnem minden könyvki-adó kiadványok sorozatát adta közre a forradalom 50. évfordulójára. A Mundus Kiadó közel húsz vaskos kötetet jelentetett meg, tanulmányokat, visszaemlékezéseket, verses köteteket, irodalmi feldolgozásokat stb. A tanulmánykötetek között megkülönbözetett figyelmet érdemel M. Kiss Sándor: Utak ’56-hoz, utak 56 után. Válogatott esszék, cikkek, tanulmányok (1981-2005) című munkája, valamint Kahler Frigyes –M. Kiss Sándor: Rejtett dokumentumok /Forrásszemelvények 1956 tanulmányozásához/ című kötete. Bár két könyvről van szó, nem szabad egymástól elkülönítetten ismertetni. A két szerző több alkalommal publikált együtt, közösen írták-szerkesztették az 1956-os kutatásokhoz és a forradalom leverését követő meg-torlás időszakának feltárásához alapvető fontosságú műveiket, a forrás és dokumentum köte-teket. M. Kiss Sándor történész, egyetemi tanár, Kahler Frigyes jogász, bíró, jogtörténész, közös érdeklődésük szinte „egységes csapattá” formálta kutató, feltáró és szakírói tevékeny-ségüket. Szoros együttműködésük kezdete az 1993 elején életre hívott Történelmi Tényfeltáró Bizottság, ahol Kahler Frigyes elnöklete alatt lehetőség nyílt arra, hogy feltérképezzék a kü-lönböző kormányzati hivatalok (minisztériumok, alárendelt intézmények) irattárában levő 1956-tal foglalkozó iratokat, irat-együtteseket, a megtorlás folyamatának rejtett dokumentu-mait. E munka 1994 nyarán megszakadt, a bizottságot feloszlatták, de a feltárás folytatódott a két szerző kutató és elemző tevékenységében.
Az előbbi szempontok alapján kell vizsgálni M. Kiss Sándor írásainak válogatott köte-tét, amely a szerző szakirodalmi munkásságának huszonöt évi eredményéből állt össze. Politi-kai megfontolásból a publikált tanulmányokat a rendszerváltoztatás előtti és utáni időszakra bontja. Az 1956-ról szóló tanulmányok azonban javarészt mégis a rendszerváltoztatás után készültek. Az írások bizonyítják, hogy az ismert 56-os szakértő történész igyekszik megtisztí-tani a forradalom és szabadságharc emlékét mindattól, amit a Kádár-korszak „rákent”, más-részt kiszabadítani az elmúlt másfél évtized során többször tapasztalt politikai fogságból.
A rendszerváltozás előtti korszak történései sorában a két világháború közötti magyar valóságot a népi írók mozgalmának elemző bemutatása, a második világháború alatt létrejött ellenállási mozgalmak felidézése, majd a kommunista diktatúra éveinek felidézése követi, jelentős tanulmány mutatja be a magyar társadalom 1956-hoz, a forradalomhoz vezető útját. Három tanulmányt írt a szerző az ÁVH-ról, figyelemre méltó a Nagy Imre személyes szerepét taglaló írás, hiszen a miniszterelnök tevékenységének tisztázása nélkül 1956 története nem érthető.
A Rejtett dokumentumok című vaskos kötet a két szerző érdemeként igazi forráski-adás, amely az 1956-os forradalom történéseinek és az azt követő megtorlásnak a tanulmá-nyozásához nyújt segítséget az eddig javarészt rejtve maradt dokumentumok által. A fegyve-res események (sortüzek, tűzharcok stb.) helyszínét bemutató térképek után a szerzők váloga-tást adnak közre a központi katonai szervek és a felelős katonai vezetők 1957. márciusi be-számolóiból, amelyekben a forradalom napjairól, eseményeiről, saját tevékenységükről adnak jelentést. Döbbenetes erejű dokumentumok, amelyekben a hajdan volt tábornokok, ezredpa-rancsnokok írják le a fejleményeket, dicsekszenek tetteikkel, pl. hogyan adtak tűzparancsot fegyvertelen emberekkel szemben. Szemelvényeket olvashatunk a debreceni, a kecskeméti, a tiszakécskei, a kiskőrösi, miskolci, várpalotai, győri és a mosonmagyaróvári megmozdulások és sortüzek hiteles dokumentumaiból. A kötet továbbá korabeli dokumentumokat közöl a for-radalom után megalakult új fegyveres testületek megalakulásával, történetével kapcsolatban. Lebilincselő olvasmány az 1956. november 4-e utáni budapesti, salgótarjáni, egri, miskolci és zalaegerszegi állapotokat felvázoló beszámoló. az új karhatalom tevékenységéről szóló részle-tes jelentések. Megdöbbentő dokumentum a kitüntetettek statisztikája, valamint néhány neve-zetes, nagy visszhangot kiváltó ítélet jegyzőkönyve.
A szerzők e dokumentumkötetet egy sorozat kezdetének szánják, bízva abban, hogy ezzel is szolgálják a forradalom alaposabb megismerését.

/M. Kiss Sándor: Utak 56-hoz, utak 56 után. Válogatott cikkek, esszék, tanulmányok /1981-2005/. Bp., Mundus, 2006. 446 l.
Kahler Frigyes – M. Kiss Sándor: Rejtett dokumentumok. Forrásszemelvények 1956 tanulmányozásához. Bp., Mundus, 2006. 642 l./


1. oldal

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969