2013. I-VI
 

Lengyel írók az 1956-os forradalomról
Kapronczay Károly

Az 1956-os forradalom 50. évfordulójának tiszteletére kiadott könyvek sorából kiemelkedik a Lengyel tollal a magyar októberről 1956 című antológia, amely D. Molnár István szerkesztésében látott nyomdai napvilágot a Magyar Írószövetség és a Ráció Kiadó gondozásában.
A lengyel vonatkozás kiemelkedő szerepet játszott már 1956. október 23-án is a forradalom kirobbanásában, hiszen az 1956 júniusi poznani munkásfelkelés úgy megroppantotta a lengyel kommunista vezetés hatalmát, hogy a váltás feltartóztathatatlanul bekövetkezett. Éppen 1956 októberében kerültek válaszút elé, hogy vagy engednek a párton belüli megújhodásnak (Gomulka vezető tisztségbe való helyezését illetően), vagy menthetetlenül felkelés, polgárháború robban ki 1956 októberében a lengyel megújhodás mellett szerveztek tüntetést, ami azután magyar földön lobbantotta fel a forradalom tüzét. Lengyelország is forradalmi, majd győzelmi mámorban élt, így az elveikkel azonos magyar forradalom élénk visszhangot és támogatást váltott ki. A sajtó tele volt a magyar forradalmat üdvözlő, azzal egyetértő írásokkal, széleskörű gyűjtés indult meg a magyarok megsegítésére. Ez a lelkesedés a magyar forradalom leverése után is tovább élt, de a lengyelországi balos fordulat után már nyíltan ott sem emlegették az 1956-os magyar eseményeket. Idővel azonban a rendszerrel újból és újból összetűzésbe kerülő lengyel ellenzék ismételten példának tekintette a magyar forradalmat, előbb nyilvánították forradalomnak az októberi történéseket, mint a magyar hatalom azt elfogadta, elnézte volna. Már akkor is, majd az elkövetkező évtizedekben a kortárs irodalom legkiválóbbjai szóltak lelkesen a magyar októberről, míg nálunk a lengyel kapcsolatokról csupán az 1990-es derekán írták meg az alapvető feldolgozásokat ennek a bemutatására. Számos ilyen művet írt, szerkesztett, adott ki e kötet szerkesztője, D. Molnár István. Hasonló kötetet már 1996-ban összeállított lengyel nyelven, bár e két kötet tartalmilag nem azonos. Akkor a következőket írta a lengyel kritika D. Molnár István munkájáról: „… olyan könyvet adott a lengyel olvasók kezébe, amelynek üzenete túlmutat egy hagyományos évfordulós kiadványén. A magyar forradalom lengyel reakcióinak többszólamú, sokhangú, több műfajú, a nézetek konfrontálását sem kerülő antológiája szorosan összeköti a történelmet a mával, a kollektív tapasztalást az egyéni érzékenységgel, végül mutatja a két polgárháborútól és szovjet megszállástól fenyegetett nemzetek, a magyar és a lengyel közös drámáját…”
A most kiadott kötet alaposan kibővült újabb szerzőkkel, versekkel, esszékkel, de az alapkoncepció változatlan. Az új kiadvány bizonyítja, hogy a magyar forradalomról, a magyar tragédiáról nem változott a lengyel vélemény az ottani nehéz, 1970-1980-as években sem, sőt az akkor született írások is a szabadságról szólnak, és olyan érzésekről, amelyeket talán ma lekicsinylünk, valamiféle értelmiségi nosztalgiának tartunk az Európában végbement politikai változások után. Ilyen értelemben talán kissé megkésett ez az antológia, ugyanakkor rádöbbentett arra, hogy az elmúlt másfél évtizedben mintha megfeledkeztünk volna egymásról. Erről Boguslaw Baka, a kötet utószavának szerzője, részletesen szól a mai kortárs lengyel irodalom idevonatkozó írásairól: „… Az igazi szabadság azon is alapszik, hogy képesek vagyunk együttérzésre, hogy akár lelkünk kis részét, de őszintén, félelem nélkül odaadni a segítségért kiáltóknak, E nézőpontból a lengyelek 1956 októberében talán szabadabbak voltak, mint 1996-ban vagy akár ma, mert akkor ki tudták mutatni ellenállásukat a pusztuló szabadsággal szemben… Kissé sajnálhatjuk, hogy az olyannyira szükséges, Lengyelország és a lengyelek némileg elfelejtett arculatát, forró reményüket, kiábrándulásukat, félelmeiket megmutató antológia csak a történelmi esemény 40.évfordulóján látott napvilágot lengyelül. Reménykednünk illik, hogy ez nem zavarta az Olvasót abban, hogy elgondolkodjon az emberek közötti szolidaritás folyton időszerű kérdésén. Most, az 50. évfordulón a magyar Olvasó is eltöprenghet a lengyelek 56-os közelségén és a mai együttgondolkodásunk szükségességén.”

/Lengyel tollal a magyar októberért. 1956. Szerk.: D. Molnár István. Bp., Ráció Kiadó. 2006. /


1. oldal

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969