2013. I-VI
 

A politikus Antall József
Vesztróczy Zsolt

A 1990 utáni magyar politikusi garnitúrából talán senkit nem ért annyi igaztalan vád, mint Antall Józsefet, az 1990 utáni első magyar demokratikus kormány miniszterelnökét, aki még ma is gyakran kerül a bal- és jobboldalról érkező támadások kereszttüzébe. Ez a látszólag furcsa jelenség azóta tapasztalható, hogy 1989-ben a magyar politikai élet színpadára lépett, az indulatok pedig halálát követően sem csitultak, sőt inkább tovább erősödtek. Bár 1996-ban megjelent egy összeállítás róla az “Ismeretlen Antall József” címmel, amely tanári és kutatói tevékenységét bemutatva valóban emberközelbe hozta a miniszterelnököt egykori barátai, kollé¬gái, tanítványai segítségével, de a magyar közvélemény szemében sajnos ez sem változ-tatott a megítélésén. Ennek folytatásaként most egy újabb kötet látott napvilágot "A politikus Antall József - Az európai úton" címmel, amely már a rendszerváltás utáni első magyar mi-niszterelnök politikai pályáját mutatja be az 1989 és 1993 közötti időszakban.
Antall József 1989 nyarán került a magyar politikai élet első vonalába, amikor a Ma-gyar Demokrata Fórum tárgyalódelegációjának tagjaként bekapcsolódott az Ellenzéki Kerekasztal munkájába, amivel párhuzamosan a magát már liberálisnak valló sajtó és politikai garnitúra kommunistabarátsággal kezdte vádolni. A MDF választási győzelmét követően, ha a baloldal stílusa nem is, de az általa hangoztatott vádak tartalma az új helyzetnek megfelelően változott. Antall Józsefet ettől kezdve egy gőgös, szociálisan érzéketlen, reakciós beállítottsá-gú kamarillapolitikusnak, az úri középosztály kései leszármazottjának állították be, aki véle-ményük szerint lelke mélyén a Horthy-rendszer visszaállítására készült. Szintén gyakran lehe-tett hallani vele kapcsolatban a dilettantizmus vádját, vagyis hogy ő tette tönkre az 1990-ben még működő magyar gazdaságot a hozzá nem értésével, a volt szovjet területekkel való ke-reskedelmi kapcsolatokat pedig politikai okokból felszámolta, de még hosszan lehetne sorolni az ehhez hasonló, minden alapot nélkülöző sületlenségeket az 1990 és 1993 közötti időszak-ból.
Antall halála idején egy pillanatra a figyelem és a szimpátia középpontjába került, de ebből az 1994-es választásokra már szinte semmi nem maradt. Megítélése csak az 1998-as parlamenti választásokat követően változott meg, amikor ismét a jobboldal győzött. A balol-dal számára ekkor, az általuk démonizált Orbán Viktorral szemben ugyanis, néhány szélsősé-gesebb "gondolkodó"-t leszámítva ő lett a bezzeg-miniszterelnök, aki mindig, minden körül-mények között az európaiságot, a parlamentarizmust és az alkotmányosságot képviselte. Rá-adásul nem egyszer ugyanazok a szerzők emelték piedesztálra, akik az Antall-kormány mű-ködése idején még éppen az ellenkezőjét írták róla, ami jól mutatja a magyar sajtóban uralko-dó állapotokat.
A jobboldalon Antall szinte kizárólagos tekintélynek örvendett az első kormányzati ciklusban, de megítélésében az idő múlásával komoly fordulat következett be, mára pedig sokak számára ő lett az egyik leggyűlöltebb személyiség ezen az oldalon. Véleményük szerint Antall József egy szerencsétlen "puhány" volt, aki nem hajtotta végre a rendszerváltást, a bal-oldal továbbra is változatlan politikai, szellemi és társadalmi túlsúlyát pedig kizárólagosan az ő számlájára írják, miközben sajnos éppen a lényeg, az 1989 és 1993 közötti nyújtott, valóban pozitív politikai teljesítménye teljesen elsikkad.
A könyv éppen ezt a méltatlanul elfelejtett időszakot mutatja be. A benne található írá-sok között többségben vannak a kormányfőről emlékező egykori publicisztikák és nekroló-gok, melyek döntően Antall József kiszámíthatóságát, az európaiság, a demokratikus politikai értékek és a jogállamiság iránti elkötelezettségét emelik ki. Ezen kívül a kormányfő halálának 10. évfordulóján, a Magyar Tudományos Akadémián rendezett emlékkonferencia több elő-adása is olvasható, a szerzők között pedig nem egy baloldali személy is található, ami tovább színesíti a miniszterelnök portréját. A kötetben a rövidebb lélegzetű írások mellett több hosz-szabb tanulmány is szerepel az Antall-kormány gazdasági és külpolitikai tevékenységéről, amelynek szerzői a kormányfő egykori miniszterei és közvetlen munkatársai közül kerültek ki (pl.: Bod Péter Ákos, Jeszenszky Géza, Kodolányi Gyula, Szabad György), objektív képet nyújtva ezen évek kormányzati teljesítményéről. A kötetben emellett olvasható Antall József 1990 őszi, letiltott TV-interjúja az ország akkori állapotáról, valamint a műveinek teljes bibli-ográfiája is.
A könyv szerzői között magyar részről elsősorban a miniszterelnök egykori hívei és tisztelői szerepelnek a határ mindkét oldaláról. Ugyanakkor a másik oldal képviselőinek is több írása olvasható (pl.: Tölgyessy Péter, Hiller István, Fehér Ferenc, Kende Péter), melyek objektív, és a korábban megszokott baloldali megnyilvánulásoktól eltérően meglepően pozitív képet festenek a volt kormányfőről.
A kötet nem magyar szerzői között a kilencvenes évek nemzetközi politikai világának olyan kiemelkedő alakjai találhatók, mint Bill Clinton, Madelaine Albright, Vacláv Hável, Hans-Detrich Genscher, Helmuth Kohl, Margaret Thatcher, II. János Pál pápa, Lech Wałęsa, Alois Mock, Habsburg Ottó, François Mitterand, Simon Peresz, Otto Lambsdorf, Zbigniew Brzezinski vagy Rita Süssmuth. Bár Antallt hazai ellenfelei a nemzetközi diplomáciában való járatlansággal és szalonképtelenséggel vádolták, de a fenti névsor, az írások tartalma éppen ennek az ellenkezőjéről tanúskodnak, ami jól jelzi az egykori magyar kormányfő elfogadott-ságát és súlyát a nemzetközi politika világában.
A kötet maga, szubjektivitása ellenére is hiánypótló, mivel nagyban hozzájárulhat az Antall József körüli tévhitek eloszlatásához, de egyben bemutatja azt az emberi és politikusi magatartást is, ami ma az úgynevezett antalli örökségként emlegetnek. Ugyanakkor félő, hogy ezt az összeállítást ismét csak a miniszterelnök egykori barátai, hívei és tisztelői, így az Antall Józsefről alkotott torzképek, továbbra is fennmaradnak, melyek egyben az elmúlt mintegy másfél-két évtized magyar politikai életének hű, ám meglehetősen szomorú látleletét is jelen-tik.
A politikus Antall József – Az európai úton. Tanulmányok, esszék, emlékezések a kor-társaktól. Szerk.: Jeszenszky Géza, Kapronczay Károly, Biernaczky Szilárd. Mundus Egye-temi Könyvkiadó. Budapest, 2006. 570.


1. oldal

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969