2013. I-VI
 


Találatok száma: 11

Trembeczki István
A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása
2003. február XLVI. évfolyam 2. szám

Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa, Budapest, 1998, 650 l.

tovább
Ankerl Géza
A hinduk, a mozlimok, a zsidók állama és a
2003. február XLVI. évfolyam 2. szám

A Valóságban megjelent legutóbbi tanulmányainkban (2001/9. és 2002/10. szám) azzal foglalkoztunk, hogy az ENSZ-tagságot élvező mintegy kétszáz úgynevezett független állam — mint például Magyarország, Románia, Kína, Srí Lanka vagy Izrael — mennyiben rendelkezik tényleges önállósággal. Mostani kérdésünk pedig az: vajon a különböző elnevezésű államok milyen különbségeket fejeznek ki, s van-e létjogosultsága különállásuknak, vagy csak történelmi véletlenek összejátszása szülte, önkényes csökevényekről van szó?

tovább
Tompa Anna
Betegséget okozó életmód
2003. február XLVI. évfolyam 2. szám

Bizonyos civilizációk is úgy tartották, hogy a betegség „rontás”, a beteg ember a betegségével bűnhődik. A betegség tehát elkerülhető, ha az ember nem vét az erkölcsi szabályok ellen. Ez a felfogás nem más, mint tapasztalati tényekre alapozott tudatos betegségmegelőzés, amely azt sugallta a közösség tagjainak, hogy bizonyos életmódbeli szokások betartásával a „rontás” elhárítható.

tovább
Molnár Csilla
Fenyegetettség és ígéret között
2003. február XLVI. évfolyam 2. szám

A Magyarország nyugati határa mentén a személyes és a kollektív emlékezet formáira, ezek egymáshoz való viszonyainak feltárására irányult kutatómunkánk első szakaszában Ágfalva községben három azonos státusú és életkorú személy narratíváinak sajátos vonásait és eltéréseit vizsgáltuk.

tovább
Somos Róbert
Filozófia és politika Kornis Gyula munkásságában
2003. február XLVI. évfolyam 2. szám

Kornis Gyula (1885–1958) pályaútja a filozófia, a pszichológia és a pedagógia határterületéről indult. Medveczky Frigyes és Pauler Ákos tanítványaként már fiatalon termékeny íróvá vált, munkái kitűntek összefogottságukkal, rendszerességükkel és alaposságukkal. Kornis kínos precizitással, igen megbízható és széles körű ismeretekkel szisztematikus munkásságot fejtett ki. Receptív alkatából kifolyólag sem pályakezdésekor, sem később nem mutatott feltűnő eredetiséget, ám irodalmi tevékenysége már a tízes évek elején számottevő volt. Jóllehet a papi hivatást választotta, s belépett a piarista rendbe, nem követte társait abban, hogy elzárkózott volna a filozófiai szakmai közélettől; egész tevékenysége a tudomány és az oktatás szolgálatában állt. Megvoltak benne a rendszerépítéshez szükséges adottságok, a filozófiai szisztémával szemben mégis a bölcselet humanisztikus oldalát hangsúlyozta. Teljes szakmai kompetenciája volt a logika és a kísérleti pszichológia területén, érdeklődése azonban fokozatosan a kultúrfilozófia és a történetbölcselet felé fordult. Ez egyben bizonyosfajta alkalmazott filozófiai irányultságot is jelentett nála.

tovább
Kindler József
Gyökereink
2003. február XLVI. évfolyam 2. szám

Kocsis Tamás: Gyökereink. Örömről és gazdagságról egy világméretű fogyasztói társadalomban. Kairosz, Budapest, 2002, 209 l.

tovább
Menyhay Imre
Háttérszervezetek és hatalom
2003. február XLVI. évfolyam 2. szám

„Fennáll a veszélye annak, hogy olyan radikális kapitalista ideológia terjed el, amely elutasítja a mérlegelés lehetőségét, mert úgy véli, hogy minden szembehelyezkedési kísérlet eleve kudarcra van ítélve, s vakon bízik abban, hogy a piac erőinek szabad fejlődése mindent meg fog oldani.” (Centesimus Annus IV., 42, 3.) Andorka Rudolf, a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem néhai rektora joggal nem engedélyezte Marx szobrának eltávolítását az egyetem aulájából. Marx mint tudós elme kétségtelenül alkotott maradandót is, amelynek értékét a kommunizmussal való képzettársítás nem homályosíthatja el.

tovább
Ralf Dahrendorf életútja
2003. február XLVI. évfolyam 2. szám

A német nyelvű értelmiségiek között az 1929-ben Hamburgban született Ralf Dahrendorf a szenvtelenséget testesti meg. Mérték és szakértelem, párbeszédre való készség és liberális meggyőződés fesztelenül lép frigyre Ralf Dahrendorf személyiségében, aki a szociológia professzoraként, német és európai ügyeket képviselő politikusként, korunk krónikásaként és a legtágabb értelemben vett kulturális fejlemények kommentátoraként egyaránt kitűnt. De korántsem valamiféle buzgó váteszként — bár a becsvágy tőle sem idegen —, hanem azzal, hogy felelősségérzet diktálta szerepet vállal a társadalom érdekében, s mérhetetlen a polgári közösség iránti érzése. A világlátott professzor urbanitását még ellenfelei is nagyra értékelik. Őket azoknak a soraiban kell keresni, akik a germán mélylelket képviselik.

tovább
Varga Károly
Szent István Terv - Batthyány Projekt I.
2003. február XLVI. évfolyam 2. szám

Implicit nemzetstratégiából explicit nemzetpolitika „A konszolidálódás feladata teljességgel független mindenféle fennkölt igazságosságtól éppúgy, mint minden hervadhatatlan érdemtől. Objektív feladatról van itt szó, objektív társadalmi és politikai tények felismeréséről és konzekvenciák levonásáról.” (Bibó István) „A kaotikus rendszerek predikciójának lehetetlenségéből nem következik ellenőrizhetetlenségük. A nem egyensúlyi rendszerek viselkedése mindig ellenőrizhető akkor, ha a megfigyelő (modellező, előre jelző) a rendszer része.” (László Ervin)

tovább
Forintos György
Szűkösség
2003. február XLVI. évfolyam 2. szám

Balla Bálint: Szűkösség. Kultúrszociológiai tanulmányok. Osiris, 2001, 431 l.

tovább
Tófalvi Zoltán
Van-e északi kisebbségi modell?
2003. február XLVI. évfolyam 2. szám

Jávorszky Béla Észtországban minden október közepén megrendezik a Finnugor Napokat. Az egymástól elszakadt és egymástól oly távol élő nyelvrokonok ilyenkor találkoznak. Köztük a közvetítő nyelv nem valamilyen ősfinnugor nyelv, hanem az orosz, a német, egészen ritka esetben az angol. A Nyelvrokonok Hangversenyén aztán mindenki megérti a másikat: az ének, a zene, a tánc olyannyira egyetemes, hogy a nyelvrokonok között sincs szükség tolmácsra.

tovább

1 - 11

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969