2013. I-VI
 


Találatok száma: 14

Egedy Gergely
A „mammonizmus” bírálata: Carlyle
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

A szabad versenyes kapitalizmus morális alapú bírálatának nagy hagyományai vannak a konzervatív gondolkodásban, s aligha mondhatnánk, hogy e tradíció ápolására napjainkban már nincs szükség. A piaci szempontok egyoldalú hangsúlyozása, sőt abszolutizálása — a laissez faire liberális eszméinek népszerűsítésével együtt — igen veszélyes következményekkel járhat a globalizáció korában a közösségekre és nemzetekre nézve, ezért az értékkonzervativizmusnak elkötelezett értelmiség nem térhet ki az alternatívák megfogalmazásának felelőssége elől. E feladat teljesítésének fontos részét alkotja a neoliberalizmus doktrínájának megalapozott bírálata, amelynek során azonban lehet — sőt érdemes — az előző korszakok gondolkodóira is támaszkodni.

tovább
Obrusánszky Borbála
A billog és keleti párhuzamai
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

A korai magyar királyság államigazgatásának egyik különleges tárgya volt a billog, más néven idézőpecsét, amelyet a XI–XIII. században működött királybírói intézmény használt. A billog eredete máig sem tisztázott, a témával foglalkozó kutatók a formai hasonlóságok alapján úgy vélik, Bizáncból és Nyugat-Európából származhat.

tovább
Frideczky Frigyes
A második csecsen háború
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

Anna Politkovszkaja: A második csecsen háború. Gabo Kiadó, Budapest, 2003, 350 l.

tovább
Ann Coulter, az ijesztő csoda
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

Az Egyesült Államoknak megvan a fülsértő kórusa szenzációhajhász médiaszemélyiségekből és hangoskodó jobboldali kommentátorokból, mégis vitán felül Ann Coulter a sztár. Kétségtelenül megnyerőbb a többieknél, vitathatatlanul a legnagyobb egyéniség, s egyúttal a konzervatívok kedvence, míg a baloldaliak számára a leggyűlöltebb figura. Ehhez csak annyit, hogy az általam megvetett liberálisok között akadnak olyanok, akiket vehemens kirohanásai hallatán valósággal lenyűgöz a félelemmel vegyes bámulat. Bárhogyan van is, Coulter sok amerikai véleményének ad hangot.

tovább
Gáspár Tibor
Az 1956-os komáromi diákok
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

Szesztay Ádám nagyon jó áttekintést ad az 1956-os forradalommal kapcsolatos szlovákiai eseményekről, megmozdulásokról a Valóság 2002. évi 10. számában. Az alábbiakban a Komárnói Magyar Tannyelvű Iskolában történtekről szeretnék kiegészítésképpen röviden beszámolni.

tovább
Frenyó Zoltán
Az igazság antik és keresztény fogalma
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

„Aki az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy.” (Jn 3,21) Korunkban az igazság fogalmának és tartalmának kétségbe vonását a közgondolkodásban, a politika, az erkölcs és a művészetek terén naponta tapasztalhatjuk. „Manapság a szó igazságáról beszélni provokációval ér fel” — mutat rá Hans-Georg Gadamer egy tanulmányában.

tovább
Gyüszi László
Az utolsó politikus Pázmándy és a magyar–francia barátság
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

Pázmándy Dénes, az 1848-as képviselőház elnöke 1849 nyarán, miután Haynau katonái elfogták és bebörtönözték, pozsonyi rabságából apjának címzett hosszú levelében részletesen beszámolt reménytelen sorsáról, a börtönéletről, a kivégzésekről, s végül a hazáját mindig becsülettel, hűséggel szolgáló politikus gyermekeire gondolva rezignáltan ezt írta: „Mind szót fogadjanak, jól viseljék magukat, nem kell a tanulást nagyon szorítani, mert nekem ugyan, ha élek, egyik gyerekemből sem lesz politikus, sem hivatalnok”. Ezt a végrendeletszerűen hangzó apai döntést azonban az egyik fiú, a legfiatalabb Pázmándy Dénes megszegte. Ő mégiscsak politikus lett: újságíró, országgyűlési képviselő s a magyar–francia barátság apostola, lelkes szervezője, propagálója.

tovább
Bán Éva
Budapest–Lisszabon, 1944–1945
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

A két világháború között Magyarországot Portugáliánál a spanyolországi San Sebastiánban működő követségünk képviselte, portugál ügyekben Budapestnél pedig Lisszabon bécsi követsége járt el. Miután Portugália 1933 szeptemberében a Népszövetség Tanácsának tagja lett, Budapest tett néhány kísérletet, hogy megnyerje a revízió ügyének. Csáky István ideiglenes madridi ügyvivő 1933. június 14-ei, Kánya Kálmán külügyminiszternek írt jelentésében beszámol D. Manuel Gonçalves Cerejeira portugál bíborossal folytatott beszélgetéséről. Cerejeira meglepően jól ismerte a magyarországi helyzetet, részletkérdésekben is rendkívül tájékozott volt; elmondása szerint a magyar bíborostól, Serédi Jusztiniántól kapott információkat, térképeket. Csáky — aki különben nem tartozott a magyar diplomáciai elit körébe — a további kapcsolattartást szorgalmazta Cerejeira bíborossal, Salazar bizalmas barátainak egyikével. Egyébként Salazarnak és rendszerének gróf Teleki Pál, a későbbi miniszterelnök is nagy tisztelője volt, 1941-ben másodszor adták ki előszavával Budapesten a portugál vezető válogatott beszédeit.

tovább
Európa megújulása
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

Mi, francia és német filozófusok szükségesnek és sürgetőnek tartjuk, hogy közösen emeljük fel szavunkat mindazon viták ellenére, amelyek a múltban szembeállítottak bennünket. Az általam írt bevezetés utáni szöveg Jürgen Habermas tollából származik, amint azt bárki könnyen felismerheti. Jómagam személyes okokból nem vállalkoztam saját esszé megírására, bár szívesen megtettem volna. Mindazonáltal én voltam az, aki a névleges társszerzőséget Habermasnak javasoltam.

tovább
Nemes Károly
Film és filmkulturáltság
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

„Népek lelki egészségének kérdése, hogy milyen fokú filmkultúrára tudjuk tanítani. Mégsem ébredtünk eddig felelőtlen és veszedelmes műveletlenségünk tudatára.” (Balázs Béla)

tovább
Fordulat áll be a nemzedékek viszonyában?
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

A Viszlát, Lenin! című játékfilm szenzációs sikere a fiataloknak az idősebbek iránti növekvő rokonszenvéről tanúskodik. Rakéta emelkedik Berlin egére, a fedélzetén egy halott édesanya hamvaival, az űrkikötő pedig nem más, mint egy lakótelepi bérház lapos teteje. Az emberen erőt vesz az érzés: Istenem, mennyire megható! Ezzel ér véget Wolfgang Becker Viszlát, Lenin! című filmjében a hajdani NDK elparentálása. Fel a magasba, hogy békében körözzön a feledés űrében, súlytalanul és távolian.

tovább
Czettler Antal
Franklin D. Roosevelt háborús politikája II.
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

Roosevelt külpolitikája az Egyesült Államok hadba lépése után (A háború jellegének megváltozása) Az 1939 szeptemberében kitört háború menetében 1941 júniusa és decembere között változás következett be. 1939. szeptember 3-án két konzervatív színezetű demokrácia, Anglia és Franciaország hadat üzent a forradalmi nemzetiszocialista Németországnak a szintén konzervatív Lengyelország védelmében, amelyet szeptember 17-én kelet felől a Németországnál forradalmibb jellegű bolsevista Szovjetunió is megtámadott.

tovább
Nagy Tamás
Katonapolitika a hidegháború kezdetén (1945-1948)
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

(A nemzetközi katonapolitika fő kérdései [1945–1947]) Már a végéhez közeledett a második világháború, amikor 1945. február 4-e és 11-e között a Krím-félsziget kedvelt üdülőhelyén, Jaltában másodszor is találkoztak egymással a szövetséges nagyhatalmak vezetői. Winston Churchill, Franklin Roosevelt és Joszif Sztálin az éppen aktuális háborús feladatokon túl megvitatta a világ, azon belül Európa háború utáni sorsának fontosabb kérdéseit. A zárt ajtók mögött folytatott megbeszéléseken világossá vált, hogy a konferencia részvevői egymástól gyökeresen eltérő módon képzelik el a háború utáni időszakot.

tovább
Számadás a hispanisztika útjáról
2003. június XLVI. évfolyam 6. szám

Az egyetemi szaktárgyak tartós fennmaradását, netán öröklétét a közhiedelemmel ellentétben semmi sem garantálja és nem is garantálhatja. „Ami egyszer elkezdődött, az egyszer meg is szűnhet” — mondogatta Niklas Luhmann, aki páratlan tehetséggel zökkentette ki a kerékvágásból kollégáit aforizmaszerűen megfogalmazott közhelyekkel. Amint azt a kissé „száraz” Erich Auerbach egyszer megfogalmazta, „a német romantika fáján termett filológiai tárgyak” immár számos, többnyire eredményekben bővelkedő évtizedet tudhatnak maguk mögött, olyan nyugdíjasokhoz hasonlóan, akiknek az orcája egyre rózsásabbá válik, miközben a majdani halálukról beszélnek. Amiképpen a rózsás arcú nyugdíjasokat sem menti meg szerencsés természetük örök időkre a koleszterin és a bor túlzott élvezetének hatásától, akként az is megeshet, hogy a XXI. század elejének filológiai tudományai és az irodalomtudomány bizonyos szakágai „jobblétre szenderülnek”.

tovább

1 - 14

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969