2013. I-VI
 


Kovács Lea - Réber László
Horvát egyetemisták a magyarokról
Január végén a zágrábi Večernji List című lap felmérét közölt arról, hogy miképp vélekednek a horvátok szomszédaikról. A telefonos közvélemény-kutatásban részt vevők egyértelműen a magyarokat jelölték meg a legkedvesebb szomszédként. Elgondolkodhatunk azon, mekkorát változott a horvát közvélemény a XX. század eleje óta, amikor még magyarellenes tüntetéseket rendeztek a horvát fővárosban, s magyar zászlókat égettek el. Úgy látszik, hogy a XXI. század elejére alapjaiban módosult a Magyarországról és a magyarokról alkotott kép Horvátországban.
tovább

Ćurković-Major Franciska
A horvátországi magyar kisebbség oktatásügye — különös tekintettel a zágrábi szórványban élő magyarokra
(Általános helyzetkép a horvátországi magyarságról) Magyar kisebbség már a történelmi Szlavóniában is élt. Az első világháború után — a trianoni békeszerződés értelmében — a baranyai háromszög és a Muraköz magyarsága szintén a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz (a későbbi Jugoszláv Királysághoz) került, de 1941 után visszacsatolták az anyaországhoz. A második világháború befejeződésével azonban visszaállt a Trianon utáni helyzet, s a terület a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság része lett. Ennek egyik tagköztársasága, a Horvát Szocialista Köztársaság a demokratikus változások következményeként 1991-ben népszavazással kikiáltotta függetlenségét. Az ezt követő horvát–szerb háború területi változásokat ugyan nem okozott, nagymértékben hatott azonban a magyarság sorsára.
tovább

Tófalvi Zoltán
Van-e északi kisebbségi modell?
Jávorszky Béla Észtországban minden október közepén megrendezik a Finnugor Napokat. Az egymástól elszakadt és egymástól oly távol élő nyelvrokonok ilyenkor találkoznak. Köztük a közvetítő nyelv nem valamilyen ősfinnugor nyelv, hanem az orosz, a német, egészen ritka esetben az angol. A Nyelvrokonok Hangversenyén aztán mindenki megérti a másikat: az ének, a zene, a tánc olyannyira egyetemes, hogy a nyelvrokonok között sincs szükség tolmácsra.
tovább

Csaba Gábor
Az értékek Amerikája — Amerika értékei
Amerika olyan, mint a labdarúgás vagy a politika: „szakértői”-nek se szeri, se száma. Ez érthető is, hiszen szuperhatalmi szerepéből adódóan az Egyesült Államoknak meghatározó jelentősége van a nemzetközi színtéren, az amerikai vállalatok a földgolyó minden pontján jelen vannak, a gyakran szívesen fogyasztott, de persze „nem szeretett” amerikai kultúra pedig globális jelenséggé vált.
tovább

Kaiser Tamás
A devolúciós folyamat alternatívái és kihívásai Nagy-Britanniában
(Devolúció és parlamenti szupremácia) „A devolúció a legradikálisabb alkotmányreform, amelyet ez az ország az 1832-es nagy reformtörvény óta megtapasztalt. Mégpedig azért, mert két ellentétes jogelv, a parlamenti szuverenitás és a szupremácia, valamint a belső ügyekben Skóciára és Walesre ruházott önkormányzati hatalom összeegyeztetésére törekszik” — vélekedik Vernon Bogdanor.
tovább

Kéri Katalin
Allah vendégei
A mekkai zarándoklat (A Korán és a hadíszok tanításai a zarándoklatokról) A mozlim hívők életvitele, viselkedése öt alappilléren nyugszik. Az első helyen szerepel annak megvallása, hogy Allah az egyetlen isten (lá iláha illá-lláh), s Mohamed az ő prófétája (Muhammad raszulu-lláh), majd a napi ötszöri ima, a Ramadán-havi böjt, a kegyes adomány és a zarándoklat következik. Az utóbbinak az arab elnevezése hadzs, ha a mozlim naptár szerinti tizenkettedik holdhónapban végzik. A Korán szerint: „Végezzétek el a zarándoklatot és az cumrát Allahnak!” (2, 196), s „Hirdesd ki az emberek között a zarándoklatot, hogy jöjjenek hozzád gyalogszerrel, vagy mindenféle sovány (tevén)” (22, 27).
tovább

Szilágyi István
Közpolitika és regionalizáció Portugáliában
(Bevezetés) Az intézményesült politikai döntéshozatali folyamatok belső viszonyainak, mozgástörvényeinek, az alkalmazott szervezeti megoldások hatékonyságának, társadalmi fogadókészségének, a kibontakozó decentralizációs törekvéseknek és a választási magatartás változási tendenciáinak közpolitikai (public policy) jellegű elemzése a XX. század második felében amerikai hatásra vált a nyugat-európai politikatudományi vizsgálódások egyik jellegzetes irányzatává. Magyarországon az 1990-es években, a rendszerváltozást követően kezdődtek meg az ezzel kapcsolatos kutatások.
tovább

Kun Tibor
Léopold Sédar Senghor, 1906–2001
„Nem a fizikai haláltól irtózom, hanem a semmi gondolatától, attól, hogy már nem leszek. Mert az öntudat nemléte a poklok legborzalmasabbika lenne. S ettől néha éjszakánként kiver a hideg veríték.” „Most, amikor időm kétharmad részét gazdasági és pénzügyi dossziék társaságában töltöm, éjszakáimat nemcsak a gazdasági expanzió problémái gyötrik, hanem az egyetlen, az igazi probléma: Isten problémája.” (Léopold Sédar Senghor, 1963) 2001. december 20-án Franciaországban elhunyt Léopold Sédar Senghor, a Szenegáli Köztársaság első elnöke, politikus, filozófus, költő.
tovább

Szalma József
Az Európán kívül rekedt országhatáron túli magyar nemzeti kisebbségi közösségek helyzetéről
Vázlatkísérlet a szerbiai kisebbségi jogok valós állapotáról
tovább


Ralf Dahrendorf életútja
A német nyelvű értelmiségiek között az 1929-ben Hamburgban született Ralf Dahrendorf a szenvtelenséget testesti meg. Mérték és szakértelem, párbeszédre való készség és liberális meggyőződés fesztelenül lép frigyre Ralf Dahrendorf személyiségében, aki a szociológia professzoraként, német és európai ügyeket képviselő politikusként, korunk krónikásaként és a legtágabb értelemben vett kulturális fejlemények kommentátoraként egyaránt kitűnt. De korántsem valamiféle buzgó váteszként — bár a becsvágy tőle sem idegen —, hanem azzal, hogy felelősségérzet diktálta szerepet vállal a társadalom érdekében, s mérhetetlen a polgári közösség iránti érzése. A világlátott professzor urbanitását még ellenfelei is nagyra értékelik. Őket azoknak a soraiban kell keresni, akik a germán mélylelket képviselik.
tovább


Beépített munkanélküliség
Anthony de Jasay jelenleg Európa egyik legeredetibb közgazdászának és vezetõ társadalomfilozófusának számít. James Buchanan, a Nobel-díjjal kitüntetett amerikai közgazdász azt írta Jasay Az állam (1985) címû könyvérõl, hogy kinyilatkoztatás volt a számára. Az igazság és környéke (2002) címû könyvérõl pedig úgy vélekedett, hogy a szokásos nézetek egyike sem fogja túlélni Jasay kihívó bírálatát. Jasay féltucatnyi könyvet publikált, köztük a Liberalizmus új megfogalmazásban (1995) és A politika ellen (1997) címû munkát. Szerzõjük társadalomfilozófiája az önkéntes szerzõdéses kapcsolatokon és bizalmon nyugvó társadalmi berendezkedésre épül. Anthony de Jasay (azaz Jászay Antal) 1925-ben született a magyarországi Abán, s elõször agrártudományi képzésben részesült Budapesten. 1948-ban Nyugatra szökött. Néhány évig Ausztriában élt, majd kivándorolt Ausztráliába. Perthben közgazdaság-tudományi tanulmányokat folytatott. Egy ösztöndíj révén 1955-ben Oxfordba került, ahol John Hicks védõszárnyai alatt doktorált, majd a Nuffield College-ban mûködött kutatótanárként. A hatvanas években vállalkozói pályára lépett; Párizsba ment, s befektetési tanácsadóként tevékenykedett. 1979 óta ismét teljesen a tudománynak szenteli magát. A szerény és mindig rendkívül udvarias gondolkodó mostanság egyetemi magántanárként él Normandiában.
tovább

Loppert Csaba
Maastricht alternatívája kerestetik
Az uniós alkotmány franciaországi elutasításának hátteréhez
tovább

Tóth Lajos
A békés együttműködésre való oktatás és nevelés a magyar és délszláv nemzetiségű diákok köreiben
A Vajdaság iskoláiban, így a magyar tannyelvű iskolákban is sok bizonytalanság, ingadozás és tanácstalanság tapasztalható az oktatói tevékenységben, de különösen a nevelőmunkában, amelyre a háttérbe szorítás jellemző. Ebben többek között az oktatásirányítás hiányosságai tükröződnek, de a társadalmunkban uralkodó állapotoknak, az oktatáshoz való társadalmi viszonyulásnak is tükörképe.
tovább

Pécsi Tibor
Konrad Lorenz világa
Festetics Antal: Konrad Lorenz világa. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 2005, 159 l.
tovább

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969