2013. I-VI
 

Hírünk a világban - Lengyel krónika hazánkról
Kapronczay Károly

Nemcsak a történész, hanem a múlt iránt fogékony érdeklődő figyelmét is felkeltheti minden olyan régmúltban született krónika, amely említi hazánkat, képet fest a hajdani magyar királyságról. Amint Anonymus krónikája szól a szomszéd népekről, velünk kapcsolatban állt országokról, természetesnek „vesszük”, hogy írnak rólunk, magyarokról. A magyar történettudomány sokszor feldolgozta az előbbi témát, de napjaink kutatásai is újabb adatokkal járulnak hozzá. Anonymus krónikáját is átszövik a magyar-lengyel kapcsolatokra utaló adatok, események leírásai, így a legrégebbi lengyel krónikák is hemzsegnek a magyar vonatkozású adatoktól. Igaz, ezek többsége dinasztikus eseményekről szól. Abban az időben a két szomszédos ország uralkodói családjai között kötött házasságok szövetségi politikát is fejeztek ki, az országok közötti kapcsolatoknak más diplomáciai „szokásai” voltak, mint napjainkban. Ilyenkor a szomszédos uralkodói udvarokban – a menyasszonnyal vagy a házasuló herceggel együtt – a másik uralkodói ház kísérete is megjelent, a tapasztaltak valamiféle írásos munkában is megjelentek. A 11-12. században általánossá vált a krónikaírás, amelyben a dicső múlt vázolása mellett a közelmúlt és a jelen eseményeinek elmondása került a középpontba. A szerzők többnyire egyházi személyek, akik lényeges információkkal rendelkeztek uralkodójuk környezetéről, és ezeket papírra vetve egységes munkát adtak ki kezükből.
A magyar múlt lényeges forrásának számítanak a lengyel krónikák. A két királyság soha nem állt egymással tartós konfliktusban, sőt évszázadokon át rokonszenvezett egymással, gyakran léptek egymással szövetségbe, dinasztikus kapcsolatba. Már Árpád-házi uralkodóinkat is rokoni szálak fűzték a Piast-dinasztiához, a belviszályok miatt magyar hercegek (későbbi uralkodók) lengyel földön nyertek menedéket, illetve lengyelek is magyar földön éltek hosszabb-rövidebb ideig. Ismeretes, hogy I. Szent László királyunk – fivéreivel együtt – Lengyelországban élt, de elűzött lengyel uralkodók is éltek magyar királyok környezetében. Itt jegyezzük meg, hogy Veszprém városa is a magyar királynál menedéket kereső lengyel Besprim hercegről kapta nevét. E kapcsolatok később is fennmaradtak, és nem egy lengyel uralkodónak magyar hercegnő lett a felesége. Ismeretes: a Jagelló-ház magyar királysága, illetve Báthori István lengyel királysága a lengyel történelem dicsőséges szakaszát jelzik.
A krónikások nem saját dicsőségükre írták munkáikat, nevüket nem jegyezték fel krónikájukban kiemelten, gyakran komoly oknyomozó feladatot adva a késői korok kutatóinak. Anonymus személyét többször és többféle módon kísérelték meg tisztázni, ma már bizton tudjuk kilétét.
Gallus Anonymus krónikája egyik legrégebbi példányára Martinus Cromer (l5l2-l589) warmiai püspök és humanista a következőket jegyezte rá: ”Egy gall írta ezt a történetet, úgy vélem, egy III. Boleszló idejében élt szerzetes, ahogy ez a bevezetőkből kiderül.” A későbbi kutatások csupán annyival egészítették ki Cromer megállapítását, hogy feltehetően délfranciaországi születésű lehetett, és biztosan éveket élt magyar földön is. A kérdés nyitott maradt, bár a kötet szerzője – Bagi Dániel jeles pécsi történész – szellemes, Gallus Anonymustól vett idézettel zárja le a problémát:”… ne a mesterembert, hanem az aranyat mérjétek meg, ne az edényt, hanem a bort igyátok meg”.
Gallus Anonymus Chronicae et gesta ducum sive principum Polonorum címet viselő krónikája a 12. század első harmadában született, ezen térség legkiemelkedőbb munkáinak egyike, egyben a lengyel történelem első nagyszabású összefoglalója, valamint III. Ferdeszájú Boleszló (1102-1138) lengyel fejedelem élettörténete egy szakaszának foglalata. A leírásból kitűnik, hogy a szerző fejedelme kíséretében érkezett magyar földre, mindvégig itt tartózkodott, alapos ismeretekkel rendelkezett a magyar múltról, a korabeli viszonyokról. A szerző nem tekinti feladatának – hiszen már a magyar történetírás több alkalommal is részleteiben feltárta Gallus leírásait a magyar uralkodókról – a történeti adatok ismételten történő felsorolását, inkább azt kutatja, honnan származnak Gallus Anonymus információi. Bizonyos, hogy Gallus többször is megfordult a magyar királyi udvarban, az uralkodó székhelyén, ahol hozzá hasonló írástudó szerzetesektől „szerezhette be” gazdag adatait krónikájához. Leírásainak pontosságát bizonyítja, hogy krónikájában kiváló adatokat közöl a múlt magyar uralkodóiról – Szent István, Szent László és Péter királyokról – nem különben Kálmán királyról. Vele kapcsolatban jegyzi meg, hogy egy alkalommal láthatta, amikor zarándoklaton volt Székesfehérváron és Szent István sírjánál látta. A leírások bizonyítják, hogy a krónikás valóban azokon a helyeken járt, amit leírt munkájában. A volt magyar uralkodókra vonatkozó adatait – erre nem tesz utalást – valamiféle kész írott anyagból meríthette, feltételezve azt, hogy a magyar királyi udvarban is foglalkoztak krónikaírással, sőt „kész anyagokat” is kaphatott.
Bagi Dániel nemcsak a magyar forrásokat elemzi, hanem a krónika más adatsorait is hasonló alapossággal veszi górcső alá, megkísérli megállapítani, mennyiben volt szüksége Gallusnak a magyar királyok „szerepeltetésére” a geszta eszmei céljainak megvalósításához.
A most nyomdai napvilágot látott könyv kiemelkedő alkotása a középkor kutatásának, gazdag jegyzetekkel, irodalmi utalásokkal és magyarra fordított latin szövegek idézésével gazdagítva a munkát. A kötet nagy erénye, hogy nemcsak a magyar-lengyel történeti kapcsolatok specialistái vagy ezzel a korral foglalkozó kutatók forgathatják haszonnal e munkát, de azok is, akik csupán „laikusként” érdeklődnek a történelem iránt.

(Bagi Dániel: Gallus Anonymus és Magyarország. A Geszta magyar adatai, forrásai, mintái, valamint a szerző történelemszemlélete a latin Kelet-Közép-Európa 12. század eleji latin nyelvű történetírásának tükrében.) Budapest, Argentum Kiadó, 2005. 276 o.)


1. oldal

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969