2013. I-VI
 

Globalizáció és a volt szocialista országok fejlődési tendenciái
Kapronczay Károly

A szocialista államgazdaságnak új piacgazdasági megoldásokkal való felváltása nemcsak történelmi feladat, hanem példátlan „gazdaságépítő vállalkozás” is. Ezt éltük át az 1900-as évek utolsó évtizedében, ebben osztoztak a volt szocialista országok gazdaságai, miközben a tét hatalmas: nem csak az érintett országok kormányainak „egyéni” felelőssége, hogy ne fulladjanak kudarcba a piacépítő reformok, a szegényedésből és a fokozódó társadalmi egyenlőtlenségből eredően ne kerüljön sor társadalmi robbanásokra, amelyek ismételten a „társadalmi igazságosság” szocialista korszaka iránti nosztalgiára vezethetnének, miközben már többségében –– az érzékelhető eredmények miatt –– már nem „vállalnák” a múltat, legalábbis nem teljességében.
A szocializmus utáni kapitalizmus felépítése nem spontán folyamat, nem a szocializmus előtti kapitalizmus „reinkarnációja”, hanem értelmesen, a tudományos-műszaki forradalom eredményeit jól tükröző, tudatosan formált új gazdaság, amelyet integrálni kell a világgazdaságba, miközben az átalakulási folyamatnak „elviselhetőnek” kell lennie a volt szocialista országok lakossága számára is.
A szocializmust felváltó piacgazdálkodás arculata most formálódik a volt szocialista országokban, de ez az arculat alaposan eltér azon országokétól, ahol nem volt törés a gazdaság fejlődésében, nem volt „szocialista korszak”. Ez abból is fakadhat, hogy a közelmúlt öröksége még genetikusan hat, bizonyos „összetevői” a jövőben is megmaradhatnak. A jövő gazdaságában a múlt igencsak sajátos, megismételhetetlen vonásokat visel.
E vázolt folyamattal foglalkozik Grzegorz W. Kolodko Globalizáció és a volt szocialista országok fejlődési tendenciái címet viselő, a Kossuth Kiadónál 2002-ben kiadott gazdasági elemzéseket tartalmazó kötete, amely eddig –– a lengyel nyelven kívül –– angolul, németül és magyarul is megjelent. Kolodko professzor világszerte ismert lengyel közgazdász, pénzügyi szakember, gazdaságpolitikai szaktekintély, 1994 és 1997 között pénzügyminiszter majd különböző nemzetközi gazdasági szervezet –– Világbank, Nemzetközi Valutaalap, az OECD, az ENSZ –– szakértője, jelenleg a Kozminski nevét viselő varsói gazdasági főiskola globalizációs kutatóközpontjának vezetője, rendszeresen tart előadásokat a Yale-en és több amerikai és európai egyetemen, a legismertebb és leggyakrabban idézett lengyel közgazdász. Főleg a rendszerváltoztatás, a gazdasági-társadalmi fejlesztéspolitika áll érdeklődése középpontjában. Elmélyült kutatásokat végzett a volt szocialista országok hosszú távú fejlődésének esélyeit illetően, a fenyegető tényezőket meghatározó gazdasági, társadalmi és politikai kapcsolatok mélyreható elemzése, a gazdasági stratégiákat meghatározó különböző eseménysorozatok közötti, a globalizáció ellentmondásaira vonatkozó összefüggések terén. Könyvének bevezetőjében így fogalmaz: „A globalizáció nem egyszerűen csak a kapitalista típusú egységes világpiac megteremtését jelenti, hanem az értékek nagyarányú összecsapását, kockázatos, konfliktusokat generáló játékát is. Lesznek nemzetek és országok, amelyek sokat nyernek a folyamaton, mások kevesebbet, s biztosan akadnak majd olyanok is, amelyek a veszteség érzésével keverednek ki a nagy ezredfordulós átalakulásból. A dolog lényege abban rejlik, hogy ha már a sajátos, egyidejűleg a versenyre és az együttműködésre épülő folyamatban nem sikerül központi helyet szerezni, ne hagyjuk a perifériára taszítani magunkat, ne kerüljünk a globális falu peremére, előnytelennek mondható pozícióba.”
A kötet értéke, hogy a lengyel gazdaság szempontjából elemzi a „volt szocialista világ gazdaságát”, az összeomlás pillanatától az ezredfordulóig, igen pontos képet adva főleg a „keleti piacról”, a volt szovjet gazdaság romjain kiformálódott orosz, ukrán, baltikumi, fehérorosz, kaukázusi, közép-ázsiai államok dinamikusan fejlődő, ám sajátos jegyeket mutató gazdaságairól. Pontos elemzéseket találunk e területek gazdasági stratégiáiról, belső szövetségeiről vagy ellentéteiről, a piacgazdaság új helyi érvényesüléseiről, a nemzetközi gazdasági versenybe való bekapcsolódásairól. Más szempont a társadalmi elemzés: miként alakul a volt szovjet tagállamok szociális helyzete, életszínvonala, társadalmi ellentétei, milyen elképzeléseik vannak egységes, új gazdasági szövetség kiépítésére, illetve kinek a hegemóniájával formálódik a piaci érdekszövetség. Mindezt lengyel szempontból teszi meg, viszont rendkívül értékes adatokat és elemzéseket nyújt, olyan közérthető nyelven, amelyet az elméleti gazdaságtanban kevésbé jártas olvasó is világosan átlát, könnyen megért.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969