2013. I-VI
 

Kövendi Dénes
Szabó András Péter

Úgy gondolom, az Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtár a magyar tudománytörténet nagy adósságát törlesztette kiadványsorozatának Kövendi Dénest bemutató új kötetével. E nagyszerű XX. századi klasszika-filológusról, a Kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Reálgimnázium hajdani tanáráról még az ókortudósok is alig hallhattak az utóbbi évtizedekben. A hivatalos kultúrpolitika a feledést szánta osztályrészéül, akárcsak mesterének, Kerényi Károlynak. Míg azonban Kerényi esetében a hetvenes évek végén, a Görög mitológia kiadását követően olvadni kezdett a jég, addig Kövendi a rendszerváltás után is ismeretlen maradt. Platón-fordításai rendre bekerültek a gyűjteményes kiadásokba, ám színvonalas tanulmányairól csak keveseknek volt tudomásuk. Ha nem is mérföldkőnek, de jelzésértékűnek tekinthetjük Varga Domokos egykori kunszentmiklósi diák 1994-ben megjelent önéletrajzi kötetét, amelyben tanárai közt Kövendi Dénesről is megemlékezik: „Mindenki úgy tekintett rá, mint akinek egyetemi katedra járna — kevés jobb koponya volt nála a magyar klasszika-filológiában.”
A Kövendi Dénes című, ízléses borítójú, ám bűnösen rosszul tördelt és papírtakarékos kötet a sorozat koncepciójának megfelelően három részre tagolódik. Az első a bevezető szerepű életrajz, ezután következik egy válogatás tanulmányaiból, a könyv végén pedig a szerző kiadott és kéziratban maradt műveinek bibliográfiáját találjuk.
A kötet kísérőtanulmányát, első pillantásra talán elítélhető módon, a neves, mégis ismeretlen klasszika-filológus fia, ifjabb Kövendi Dénes írta. Az életrajzot olvasva azonban fokozatosan eltűnt gyanakvásom, s egyre inkább helytállónak éreztem a szerzőnek e furcsa helyzetre adott magyarázatát: Kövendi kényszerű visszavonultságban töltött élete és hosszú mellőzöttsége a legtájékozottabbat, a „beavatott”-at, a családtagot bírta szólásra. A végeredmény — esszészerűen megírt életrajz — méltó a dicséretre. Elfogult ugyan, de csak az elkerülhetetlen mértékig, s előnyére válik a családi kapcsolatból eredő személyesség.
Kövendi Dénes 1894-ben született Kunmadarason, ahol apja református lelkészként szolgált. Középfokú tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban végezte, később Pesten az Eötvös Kollégium tagja lett. Az egyetem befejezése után Debrecen és Karcag lett életének következő két állomása. A polgári radikális meggyőződésű, fiatalosan idealista Kövendit karcagi tanárként érték az 1918-as események. Belépett a Szociáldemokrata Pártba, s bár a proletárdiktatúra alatt semmilyen közéleti szerepet nem vállal, sőt elítélte terrorját, mégis viselnie kellett a Tanácsköztársaság bélyegét. Fegyelmivel elbocsátották a karcagi gimnáziumból, s későbbi pályafutása során, nagy tudásának dacára, sehol sem kapott egyetemi katedrát. Csak 1924-ben jutott újra tanári álláshoz, méghozzá Kunszentmiklóson. Az 1924-ben reálgimnáziummá vedlő községi tanintézet sok anyagi és oktatási nehézség után akkoriban élte virágkorát. Tehetséges és elhivatott tanári kar gyűlt ott össze, és sosem látott, azóta sem elért színvonalra emelte az iskolát. Kövendi nagy lendülettel vetette bele magát a tanári munkába, s folytatta filozófiatörténeti kutatásait is. A húszas évek közepétől Kerényi Károly és az új „humanitas” hívéül szegődött.
1932 és 1934 között Humboldt-ösztöndíjjal a Frankfurti Egyetemen tanult. Nemcsak a modern klasszika-filológia számos eredményével és annak ott állomásozó nagyágyúival (Karl Reinhardttal, Walter Friedrich Ottóval, Kurt Riezlerrel és Franz Altheimmel) ismerkedett meg, hanem a legújabb természettudományos elméletekkel is, amelyeket majdan gyümölcsözően hasznosít. Kerényi támogatásával a húszas évek végétől közlési lehetőséghez jutott az Egyetemes Philológiai Közlönyben, ezért természetes, hogy a magyar ókortudomány nagy szakadása után a Stemma-körhöz csatlakozott, és sorra jelentek meg cikkei a kör kiadványában, a Szigetben. Az igazán széles körű elismerést csak 1943-ban megjelent Platón-fordításai hozták el számára.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969