2013. I-VI
 

Jogelmélet és joggyakorlat
Lukácsi Tamás

Egy büntetését töltő elítélt börtönorvosához fordult betegségével az Egyesült Államokban, s az orvos téves diagnózist adott. Ennek következtében az elítélt nagyrészt elveszítette egyik szemének látását. A szakmai hibát elkövető orvossal szemben a sértett személy polgári peres úton kártérítési eljárást indított, s kérte, hogy rendeljenek ki számára védőt. Amikor kérését elutasították, ő ezt alkotmányos jogának megsértéseként fogta fel, s fellebbezett. A másodfokú bíróság bírája, Richard Posner érvelése az volt: az elítélt zsíros kártérítési ügyet mondhat magáénak, ezért az ügyvédi piac bőségesen kínál számára vállalkozó ügyvédeket. Ha pedig nem talál magának jogi képviselőt, az csak annyit jelent, hogy az ügyvédi piac ítélete szerint nincsen esélye a per megnyerésére. Arra az érvre, hogy az elítélt a börtönből igencsak nehezen juthat hozzá a piaci kínálathoz, Posner így felelt: ez az érv csak arra jó, hogy jogalapot találjanak a jogászok névjegyzékéhez való ingyenes hozzájutásra.
Az újságokban és a televízióban számos hasonló, legalábbis számunkra érdekes tengerentúli jogesetről adnak hírt. Aki kézbe veszi Pokol Béla professzor Jogelmélet és joggyakorlat című könyvét, további példákat olvashat.
A szerző már régebbi műveiben is mélyreható elemzéseket közölt a jog szerkezetéről. A jogelméletnek ama iránya, amelyet a XX. század közepéig a magyar tudomány is követett, árnyalt képet vázol fel a jognak legalább három elkülöníthető rétegéről. A jogszabályok szövegén túl a rendelkezéseknek a joggyakorlatba való átültetésében fontos szerepe van a bírói gyakorlat tételeiből kialakított kazuisztikának és a jogtudomány által megfogalmazott dogmatikai rendszernek is. A kommunista jogelmélet ezt a szerkezetet azzal egyszerűsítette, hogy a jog nem más, mint a törvényhozó akaratának kifejezésére szolgáló parancs, amelyet a bíróságok kötelesek pontosan végrehajtani. (Ez az egyszerűsítő, jogpozitivista elmélet szolgált többek között olyan cselekedetek alapjául, mint kiskorúak „jogszerű” kivégzése a sztálini Szovjetunióban.)
Rendszerváltozás utáni jogelméletünk nagymértékben Pokol Béla munkáinak köszönhetően tért vissza arra az útra, amelyet az ötvenes években elhagyni kényszerült. A jog szerkezetének további vizsgálatához, jogelmélet és joggyakorlat viszonyának rendkívül izgalmas kérdésköréhez nyújt értékes adalékokat az ismertetett könyv (például az Amerikában divatos, sőt már itthon is híveket gyűjtő, Richard Posner nevével fémjelzett úgynevezett gazdasági jogelmélet bemutatásával). A szerző valójában a többrétegű jog koncepciójának kidolgozását folytatja, amelyet még az 1980-as évek végén kezdett el.
A kötet első fele a jog értelmezésével, a bírói precedensjog rétegével foglalkozik, a második rész az amerikai jogelmélet fejlődését mutatja be, az utolsó fejezet pedig a jogalkalmazás alkotmányjogiasítását tárgyalja.
Amikor a magyar jog jogforrási rendszeréről beszélünk, az államhatalmi normákat (törvényeket, rendeleteket) szokás említeni. Döntő jelentőségű kérdés, hogy az alkotmány rendelkezéseinek milyen jogforrási helyük van, s alapíthatja-e rájuk a bíróság az ítéletét. (A probléma jóval jelentékenyebb, mint elsőre látszik, hiszen hatályos alaptörvényünk például előírja, hogy „a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez”. Beláthatatlan anyagi hatása lenne annak, ha például egy szennyező nagyüzem szomszédságában lakók e rendelkezésre közvetlenül alapíthatnának polgári keresetet, s a bíró szabad belátásán múlna, hogy mekkora összegű igénynek ad helyt.) A magyar Alkotmánybíróság — a német gyakorlattal ellentétben — 1991-ben hozott döntésével kirekesztette az alkotmány szintjét és az alkotmánybírósági döntéseket a bírói ítéletek meghatározásából. Pokol Béla szerint fontos pozitív hatása ennek a határozatnak, hogy a bírói döntések kiszámíthatósága jobban megmaradt.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969