2013. I-VI
 

Sugárkoszorú
Mohos Márta

A Keleti Károly utca 29. számú házon van egy csupán szikár adatokat közlő emléktábla: E házban élt évtizedeken át dr. Sós Aladár építőművész (1887–1975) és leánya, dr. Sós Júlia tanár (1923–1968). Az idegennek nem sokat mond, de jóleső emlékezést ébreszt azokban, akik személyes közelségükbe kerülhettek. Belső parancsuk, a moralitás, valamint a tettekben megnyilvánuló szeretetük, műveltségük széles sugárban hatott. Otthonuk rendszeres eszmecserék, beszélgetések helyszíneként vált ismertté. A különböző foglalkozású, élethelyzetű barátok és tanítványok, írók, művészek közös nevezője a társadalom jobbításának szándéka, a tisztes helytállás eszméje volt. Tudták, hogy a morális értékek devalválódása nagy felelőssége a véleményformáló értelmiségnek. A családi fészek befogadta azokat, akik a második világháború utáni diktatúra időszakában menedékre, oltalomra szorultak. A nyugodt otthon biztonságát, a nagy tekintélyű, polihisztor apa adta. A közösséget teremtő és összetartó, barátságokat ápoló, a rászorultakon segítő, törékeny fizikumú, de nagy lelki erejű, szenvedélyesen érzékeny Sós Júlia tanárnő volt.
Nemzedékét nem kímélte a történelem, s a tévutak megélése után sem akart a „szürkék hegedőse” lenni. Olyan ember volt, aki akkor is helytállt, amikor az ránézve már nem volt előnyös. Az anya a Zeneakadémián Bartók Béla növendéke, szegedi némettanára Balázs Béla édesanyja, akinél Bartók és Kodály is vakációzott. Az apa, a budapesti műegyetemen végzett építészmérnök, a Galilei-kör egyik alapítója Szegeden kap állást. A fiatal társaság tagja többek között Petri Lajos szobrász és Móra Ferenc. Juhász Gyula verset ajánlott anyjának, a zongora fölött Bartók dedikált fényképe, a falon Kernstok Károlynak az apjának ajándékozott festménye. Szülei reményekkel teli ifjúkorát megtörte a háború. Mire Júlia megszületett, a barátságok áradó hulláma elapadt. Egykeként fogódzókat keresett. A cserkészetben a „hancúrozások boldogságát” élvezte, társaival a csapatban és a csapatért élt. Bár szülei a kereszténységből csak annyit tettek magukévá, amennyit már elválaszthatatlanul magába szívott az európai kultúra, ő bízni és hinni akart a zsoltár szavai szerint: „Tebenned bíztunk eleitől fogva. Zörgessetek és megnyittatik néktek.” Nemes Nagy Ágnesnek 1940-ben levélben vallja meg nagy vágyát a magyarság után. A csodálkozó válaszadó ritka dolognak tartja, hogy valaki ennyire kívánjon magyar lenni, hiszen „rossz fekvésű kapuország, képtelenül súlyos sorsú nemzet” vagyunk. A világ tomboló viharában is megőrizte a béke és szeretet szigetét a Baár-Madas Református Gimnázium, ahol érettségizett. Igazgatójával, a rajongva szeretett Jékely (Áprily) Lajossal annak haláláig atyai barátságban volt.
A társadalmi előítéletekkel szembehelyezkedő, háborúellenes baráti körében — akik közé egyebek között Márkus István (1920–1997), Pápai Béla (1923–1944), Kresz Mária, valamint Eötvös-kollégisták tartoztak — a személyes szabadság és a gazdasági igazságosság kérdéséről vitatkoztak. Járdányi Pálnak írta: „Akiben él szánalom és tisztelet a többi ember iránt, kénytelen kutatni a közös emberi kérdések felelete után.” Pápai Béla szerint az emberek 90%-ának nem kell a szabadság, mert félnek a vele járó felelősségtől. Életének sorsmeghatározó dátuma 1946, a Népi Kollégiumok Országos Szövetségének megalakulása. Miután magyar–francia szakon befejezte az egyetemet, nevelőtanár lett az Apáczai Csere János Gimnázium kollégiumában. Ekkor ismerkedett meg a kommunista elhivatottságú, erdélyi származású Lám Leóval (Lázár Györggyel), aki igazgatója lett a nevelőtestületnek. Műveltsége és munkaszenvedélye vonzotta, indulatossága és egyszempontúsága ellenérzést váltott ki benne. Kételyei ellenére feleségül ment hozzá. 1948 szeptemberében a Nékoszt „rendcsinálási” céllal megszüntették, mert a „harc élesedik” — mondta Révai. Az ifjúsági mozgalom irányítását a Magyar Kommunista Párt, majd a Magyar Dolgozók Pártja Ifjúsági Bizottsága vette át.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969