2013. I-VI
 

20. századi egyetemes történet
Magyar Ferenc

Nemcsak a második évezredet, hanem a Földünk szempontjából igen lényeges XX. századot is „lezártuk” 2001-ben, amelynek történelme – részben a tudományok, a technika és a civilizáció viharos fejlődésének köszönhetően – átalakította a kontinensek arculatát. A két világháború átrajzolta a politikai térképeket, s újabb konfliktusok okozója lett. Nem könnyű feladatra vállalkozik az, aki megkísérli az összegzést, sőt, akár a vázlatos áttekintést, hiszen akkora területeket kell áttekintenie, valamiféle „egységes kép”-be való illesztésüket megkísérelnie, hogy ahhoz a szellemi képessége aligha elegendő. Ilyen jellegű munkák csak alkotói közösségekkel valósíthatók meg. A világ alakulását és fejlődését meghatározó tényezők közül nem tárgyalható minden egyszerre, hiszen ennek terjedelmi korlátai is vannak. Sok minden elmondható azonban a XX. századnak az egész világra kiterjedő történelmi folyamatairól. Erre tett kísérletet az Osiris Könyvkiadó, amikor Németh István szerkesztésében megjelentette e század egyetemes történetét két kötetben.
A kiemelkedő szerzői gárda csak a történelmi eseményeket követi nyomon. A két fő időbeli határ az első világháború és 2001. szeptember 11-e. A szerzők területenként (kontinensenként) vizsgálják a megtörténteket, mert ez nemcsak áttekinthetőbbé teszi a feltárást, hanem az események speciális belső szerkezetét is megvilágítja. A bevezető azzal kínálja az első kötetet az olvasóknak, hogy először adja közre magyarul Európa XX. századi történetének szintézisét. „A legfontosabb csomópontok: az első világháború, az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása, Európa nemzetközi rendszere, egyes térségeink fejlődése a két világháború között, a második világháború, Európa megosztásának folyamata, a kétpólusú világrendszer, valamint Európa fordulata és újjászervezése az 1990-es években. Az európai országok története mellett a kötet vezérfonalát az Európa-gondolat és megvalósulása, illetve a nemzetközi kapcsolatok alkotják.”
A második kötet – magyarul szintén először – az Európán kívüli országok XX. századi történetét tárgyalja. „Amerika, Ausztrália és Új-Zéland, Ázsia, Afrika, a Közel- és Közép-Kelet és Délkelet-Ázsia történelmének fejleményeit a legismertebb hazai történészek írták meg. Izgalmas elemzéseik nyomán kirajzolódik az egyes térségeket és sorsukat meghatározó nagyhatalmi politika tendenciái, mozgatóerői és személyiségei.” Külön fejezetben ismerkedhetünk meg a nemzetközi kapcsolatok 1945 és 2000 közötti történetével, valamint a XXI. század elejének világjelenségeivel és problémáival.
A köteteket kitűnő időrendi áttekintések és olyan bibliográfia zárja, amelyben hazai könyvtárakban is elérhető forrásmunkák sorjáznak. Az irodalomjegyzék a fejezetek címei szerint van tagolva, mert ez segíti a könnyebb tájékozódást. Ugyancsak említésre méltó, hogy a két kötetet életrajzi mutató zárja, amelyben nemcsak a történelmi szereplők életútjának a legfontosabb adatait adják meg, hanem az előfordulás oldalszámát is.
A kötet szerzői ugyan nem határozták meg pontosan, hogy kétkötetes munkájukat melyik életkori csoportnak (középiskolásoknak, felsőbb tanulmányokat végzőknek vagy csupán érdeklődőknek) szánják, de mindenki haszonnal forgathatja, aki a XX. század eseményeit kívánja áttekinteni.


1. oldal

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969